home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 22 участъка от реките в региона са включени в Програмата за планово почистване на речните легла на територията на област Пазарджик

  11. 01. 2018 : 14:46:42

С информация за изпълнението на програмата за планово почистване на речните легла на територията на област Пазарджик започна днешната редовна месечна пресконференция на областния управител Стефан Мирев. До момента е сздадена междуведомствената комисия, която извършва проверка във връзка с необходимостта от дейности, свързани с осигуряване проводимостта на речните корита на територията на област Пазарджик.

Почистването на речните участъци се извършва на базата на утвърдена план-програма от РИОСВ и Басейнова дирекция. Програмата се състои от 22 обособени позиции, като се работи по 13 (тринадесет) участъка на територията на общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Белово, Брацигово, Стрелча и Лесичово. Предстои приемането на почистен участък от р. Доспатска в землището на община Сърница, съобщи Стефан Мирев.  Качеството на почистените участъци се проверява ежеседмично от комисия с представители на Областна администрация, РДГ Пазарджик, Басейнова дирекция, като проверки извършва и Междуведомствената комисия констатирала необходимостта от почистване на участъците. Възлагането на определените обособени позиции е направено след обявление на официалната страница на Областна администрация, като в него са упоменати необходимите изискуеми документи.

Юридическите лица изпълняват дейности по осигуряване проводимостта на речните корита от Програмата и почистването им от прораснали, паднали и застрашени от падане дървесна растителност, храсти, коренища и клони, създаващи предпоставки за застрашаване живота и имуществото на населението, опазване на изградената общинска и държавна инфраструктура. Дейностите са извършвани съгласно сключени договори между Областна администрация Пазарджик и юридическите лица. В договора изрично е записано, че фирмите-изпълнители следва да притежават необходимите разрешителни за извършване на посочените дейности.

На кметовете на общини, в които попадат участъците за почистване, е разпоредено да изпълнят задълженията си по маркиране и експедиране на прорасналите, падналите и застрашените от падане дървесни видове. Уведомен е и директорът на „Южноцентрално държавно предприятие-Смолян към Министерство на земеделието, храните и горите, за участъците попадащи в горски територии, за това, че е необходимо разпореждане от страна на ЮЦДП-Смолян към държавните горски и ловни стопанства да изпълнят задълженията си по почистване на речните корита с цел постоянна и превантивна защита от наводнения.

Почистените участъци ще се приемат от Междуведомствената комисия назначена със заповед на Областния управител, която е констатирала необходимостта от извършването на горепосочените дейности.

Във връзка с сигнал на Сдружение "Балканка" за незаконна сеч в коритото на река "Яденица" при Белово областният управител съобщи, че е извършена проверка по сигнала. Констатирана е незаконна сеч на 8 дървета, като фирмата, която почиства речното корито, заявява, че сечта не е извършена от нейни работници.
Няколко пъти отправяхме покана към членове на "Балканка" да вземат участие в комисията, която извършва проверките, но те предпочитат да си комуникираме през медиите, а това не е удачно, но такъв е техният избор, посочи Стефан Мирев. Той заяви, че ако бъде доказано, че незаконно отсечените дървета са дело на фирмата, която почиства коритото на реката, то за нея ще има санкции.

Секретарят на Областната администрация Светлан Карталов подчерта, че почистването на речните корита изисква координация на работата на различни специалисти, като от една страна трябва да се осигури проводимост на реката, а от друга - да се предпази брега от корозия. Проблем за Областната администрация е слабата ресурсна обезпеченост. "При извършване на почистване на речните корита е необходим засилен контрол, затова и каним неправителствените организации да участват", посочи още Светлан Карталов. Това ще гарантира и максимална прозрачност на процеса.

Във връзка с техническата обезпеченост е проведена и среща с представители на "Оптикс" за осигуряване на дронове, с помощта на които да се заснема коритото преди и след почистването от обрасла растителност.