home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Търговепубликувано на 27.11.2018г.

Заповед ДС-285/23.11.2018 за отдаване под наем.
изтегли>>>

публикувано на 20.09.2018г.

Заповед ДС-240/18.09.2018 за определяне на спечелилите търга участници.
изтегли>>>


публикувано на 08.08.2018 г.Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава  V от ППЗДС за продажба на недвижими имотиИзтегли >>>публикувано на 14.08.2018 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава V от ППЗДС и раздел II от Наредба №7/14.11.1997  за продажба на движими вещи


Изтегли >>>


публикувано на 08.08.2018 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава  V от ППЗДС за продажба на недвижими имоти

Изтегли >>>публикувано на 04.05.2018 г.

Заповед за провеждане на търг
Изтегли >>>

публикувано на 26.03.2018г.
Заповед за спечелен търг
изтегли>>>
публикувано на 12.02.2018г

Заповед за спечелен търг
 изтегли >>>

публикувано на 12.02.2018г

ОБЯВА
 за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава  V от ППЗДС за продажба на недвижим имот
 изтегли >>>публикувано на 05.01.2018г

ОБЯВА
 за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем 
 изтегли >>>
публикувано на 18.09.2017г

Заповед на областния управител - ДС - 174/18.09.2017 г.
 изтегли >>>
публикувано на 18.09.2017г

Заповед на областния управител - ДС - 173/18.09.2017 г.
 изтегли >>>
публикувано на 11.08.2017г

Заповед на областния управител - ДС - 155/09.08.2017 г.
 изтегли >>>
публикувано на 04.07.2017г

Заповед на областния управител - ДС - 134/03.07.2017 г.
 изтегли >>>
публикувано на 01.03.2017г

Заповед на областния управител - ДС - 43/01.03.2017 г.
 изтегли >>>
публикувано на 27.01.2017г

Заповед на областния управител - ДС - 12/26.01.2017 г.
 изтегли >>>


публикувано на 19.05.2016г
Заповед на областния управител - ДС - 97/19.05.2016 г.
 изтегли >>>

публикувано на 11.04.2016г
Заповед за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава II от ЗДС за отдаване под наем на имот
ИЗТЕГЛИ>>>

публикувано на 24.07.2015г
Заповед на областния управител № ДС-157/24.07.2015г. 
ИЗТЕГЛИ>>>


 


публикувано на 19/06/2015 г
Заповед за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава II от ЗДС за отдаване под наем на имот


ИЗТЕГЛИ>>>
публикувано на 19/06/2015 г
Заповед за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава II от ЗДС за отдаване под наем на имот

ИЗТЕГЛИ>>>
публикувано на 13/05/2015 г
Обява за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава III и V от ППЗДС за отдаване под наем на имот в с. Мало Конаре, община Пазарджик

ИЗТЕГЛИ>>>

публикувано на 13/05/2015 г
Обява за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава III и V от ППЗДС за отдаване под наем на имот в град Пазарджик


ИЗТЕГЛИ>>>


публикувано на 10/09/2014 г
На основание: чл. 43, ал. 2, чл. 44, ал. 2 от ЗДС, чл. 42, ал. 1, чл. 43, чл. 51 от ППЗДС, и на основание Заповед №ДС-200/09.09.2014г. на Областен управител на Пазарджишка област.

ОБЯВЯВАМ:

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава V от ППЗДС за продажба на имот частна държавна собственост.

ИЗТЕГЛИ>>>публикувано на 31/07/2014 г
Обява за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава V от ППЗДС за продажба на следния имот частна държавна собственост в местността “Малък Якуб”
ИЗТЕГЛИ>>>

публикувано на 11/06/2014 г
Обява за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава V от ППЗДС за продажба на  имот частна държавна собственост.
ИЗТЕГЛИ>>>


публикувано на 18/11/2013 г
Обява за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем  
ИЗТЕГЛИ>>>

публикувано на 03/04/2013 г
ОБЯВА за откриване на Процедура за провеждане на повторен търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава V от ППЗДС  
ИЗТЕГЛИ>>>

публикувано на 16/01/2013 г
Заповед на областния управител № ДС-6/14.01.2013г. 
ИЗТЕГЛИ>>>

публикувано на 15/01/2013 г
Обява за откриване на  Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава V от ППЗДС
ИЗТЕГЛИ>>>

публикувано на 27/12/2012 г
                                
                                     ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ

                                     Пазарджишка област    На основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал.2, чл. 43, ал. 1 от ППЗДС, и на основание Заповед № ДС-300/21.12.2012г. на Областен управител на Пазарджишка област.

                                           ОБЯВЯВАМ:

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем  на:

  • Сграда – магазин на две нива със застроена площ от 20.67кв.м., находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Отон Иванов” № 17, частна държавна собственост, актуван с АДС     № 3228/16.05.2000г., за срок от 5 (пет) години.


Търгът ще се проведе на 28.01.2013г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация.
Подробно описание на имотите и изискванията към участниците ще бъдат подробно описани в тръжната документация. Тръжната документация ще се продава от 10.01.2013г. до 25.01.2013 г. включително в касата на Областна администрация на цена  100.00 лв. /без ДДС/. Заявленията за участие в търга и писмените ценови предложения, се подават в запечатан плик в деловодството на Областна администрация  до 17.00 ч. на 25.01.2013г. Начална месечна наемна цена 1 084лв. /хиляда осемдесет и четири лева/ без ДДС.
   Телефон за справки: 034/40-00- (16,19,44).
 
 
Д-Р ДОНЧО БАКСАНОВ
Областен управител

публикувано на 14/12/2012 г
Заповед на областния управител № ДС-285/12.12.2012г. 
ИЗТЕГЛИ>>>
публикувано на 05/09/2012 г
Заповед на областния управител № ОБП-188/05.092012 г. относно класиране на участниците в обществена поръчка
ИЗТЕГЛИ>>>
публикувано на 30/08/2012 г
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферти в процедура по ЗОП
ИЗТЕГЛИ>>>
публикувано на 24/08/2012 г
Заповед на областния управител № 175/24.08.2012г. за спечелен търг

ИЗТЕГЛИ>>>
публикувано на 17/08/2012 г
Заповед на областния управител № 169/17.08.2012г. за спечелен търг

ИЗТЕГЛИ>>>
публикувано на 17/08/2012 г
Заповед на областния управител № 170/17.08.2012г. за спечелен търг

ИЗТЕГЛИ>>>публикувано на 17/08/2012 г
Заповед на областния управител № 171/17.08.2012г. за спечелен търг

ИЗТЕГЛИ>>>
публикувано на 11/10/2011 г
Заповед на областния управител № 310/11.10.2011г. за обявяване на търг за продажба на имот в град Пазарджик

ИЗТЕГЛИ>>>публикувано на 30/05/2011 г
Заповед на областния управител № ДС 151/28.05.2011г. във връзка със заповед № ДС 110/18.04.2011г. за провеждане на търг за продажба на имот - частна държавна собственост, проведен на 20.05.2011 г.

ИЗТЕГЛИ>>>


публикувано на 19/04/2011 г
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ
Пазарджишка област

На основание чл.44, ал. 1 ППЗДС, във връзка със
Заповед № ДС 110/18.04.2011г.


О Б Я В Я В А М:
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
 за продажба на имот частна държавна собственост в гр. Велинград,
обл. Пазарджик - УПИ IV – поземлен имот  - трафопост, с площ от 60 кв.м. в кв. 147

 Търгът ще се проведе на 20.05.2011г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация при начална цена за имота 12 000 / дванадесет хиляди/ лв. Подробно описание на имота и изискванията към участниците ще бъдат описани в тръжната документация.  Тръжната документация ще се продава от 27.04.2011г. до 19.05.2011г. включително в касата на Областна администрация на цена от 150 лв. /с ДДС/. Депозитът за участие е в размер на 50% от началната тръжна цена. Заявленията и писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан плик в деловодството на Областна администрация  от 09.05.2011г. до 17ч. на 19.05.2011г. 
   Телефон за справки: 034/40-00- (16,18,19)

   Д-Р ДОНЧО БАКСАНОВ
   Областен управител