home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Проект: „Хората в администрацията – ключ към европейско сътрудничество“


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща цел на проекта:
Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на капацитета на служителите в областните администрации от Южен централен район за планиране.

За изпълнение на тази цел ще бъде извършено проучване и оценка на нуждите на персонала за подобряване на  капацитета и уменията им. Ще се анализира ефекта от прилагане на секторни политики. Предвидени са дейности за изграждане на капацитет чрез организиране на специализирани обучения за целевите групи, както и стажове и обмяна на опит между партньорите. Ще се проучат и приложат добри практики от чуждестранния партньор.  


Специфични цели
:
  • Да се повишат знанията и уменията на кадрите, заети в държавната администрация,
  • Да се подобрят координацията и взаимодействието на областно, регионално и транснационално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешките ресурси;
  • Да се проучат, обменят, откроят и разпространят добри практики и опит за ефективно и ефикасно прилагане на политики в областта на човешките ресурси;
  • Да се повиши възможността на държавната администрация на различните нива да инициира и упражнява специфична регионална политика според местните потребности.

Кратко описание на проекта:

Проект Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” е финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”,подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Водеща организация: Областна администрация-Смолян, Партньори: Областните администрации Пловдив, Пазарджик,Кърджали, Смолян и Хасково, България

ESU-Падуа към Областна администрация Венето, Италия

Обща цел на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на капацитета на служителите в областните администрации от ЮЦР.

Основни дейности:

Дейност 1. Изготвяне на Ситуационен анализ на функциите и капацитета на държавните служители в Областните администрации при осъществяване на европейските, държавните и регионални политики, с оглед укрепване на капацитета на служителите, отговорни за реализацията им.

Дейност 2.
Проучване, подбор и представяне на добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресуси. Обобщаване, открояване и разпространение на добрите практики.

Дейност 3: Повишаване на административния капацитет чрез организиране на специализирани обучения за целевите групи, стажове и обмяна на опит между партньорите.

Дейност 4:
Сформиране на партньорска мрежа. Изготвяне на схема-механизъм за координация между заинтересованите страни. Разработване и внедряване на специализирана информационна система за постигане на целите на проекта.

Дейност 5: Разработване на практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите” (двуезични, български – английски), представящи проучените добри европейски практики .

Дейност 6: Одит

 Дейност 7: Дейности по осигуряване информация и публичност

Продължителност на проекта- 18 месеца; Договорът е подписан на 02 април 2012 г.

Общ бюджет 488 648 лева


Официални интернет-страници на партньорите по проекта:

- Областна администрация - Пловдив;

- Областна администрация - Пазарджик;

- Областна адмминистрация - Хасково;

- Областна администрация - Кърджали;

- ESU-Падуа към Областна администрация Венето, Италия.  


Бюлетини:

- Изтегли Брой 1

- Изтегли Брой 2  

Мрежа партньори