Областния съвет за развитие обсъди Доклад за   Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик


     На 25 януари 2011 г. в сградата на Областна администрация Пазарджик се проведе заседание на Областния съвет за развитие. Целта на заседанието беше да се представи Докладът за Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик изготвен в края на 2010 г.
Докладът беше презентиран от доц. д-р Стелиян Димитров - представител на фирма “Географика” ЕООД”, която спечелила поръчката за извършване на оценката като независимата консултантска фирма.
Оценката на Стратегията е базирана на заложената в самата стратегия система от индикатори за оценка. Налага се извода, че заложените индикатори са твърде много и за голяма част от тях няма информационна осигуреност т.е. не могат да бъдат измерени на база статистическа информация.

  За изпълнение на Целите на програмата е направен анализ на финансираните проекти на територията на областта в периода от одобрението на Стратегията до 2010 г. Информацията е получена чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), както и от анкетни карти попълнени от общините.
Проектите, одобрени за финансиране със средства на Европейския съюз в област Пазарджик, са 105. Тяхната обща стойност възлиза на 81 170 995 лв. Бенефициентите са 64, между тях общини, училища и читалища, сдружения и фондации, частни фирми. Бенефициент на най-много проекти е община Пазарджик - 35 проекта, на второ място с 18 проекта е община Панагюрище. Община Лесичево, от друга страна, няма самостоятелни проекти, но е партньор в проект "Услуги за социално включване", заедно с Фондация „Екип“. Проектите са финансирани от Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Регионално развитие", Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика",  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Оперативна програма "Околна среда".
Проектите могат да се разделят на приключили, прекратени и такива, които са в процес на изпълнение.  Официално приключилите са 16, като 13 от тях са в рамките на втората стратегическа цел,  3 – в първата, а по третата няма завършени проекти. Общата им стойност възлиза на 2 057 620лв. Със статус „прекратен” са общо 6, с одобрен бюджет 1 043 413лв, като всички са с бенефициент частни фирми.  В процес на изпълнение са 33 проекта, а със статус „регистриран” – 50.
  Проектите са с различна насоченост и могат да се обособят в три отделни групи, отговарящи на стратегическите цели, залегнали в Областната стратегия за развитие на област Пазарджик.
На база извършената оценка може да се направи изводът, че въпреки липсата на изчерпателна информация за степента на изпълнение на залегналите в ОСР на област Пазарджик генерални стратегически цели, и прекалената амбициозност при определяне на очакваните нива на количествените показатели за изпълнение, Областната стратегия за развитие на областта  съответства на нуждите на местната общност за оценявания период.
В актуализацията следва да се преработи системата за наблюдение и контрол на изпълнението, с оглед адекватното информационно осигуряване на процесите, свързани с изпълнението на стратегическия документ.

  На базата на направени изводи и препоръки в Доклада за Междинна оценка на Областната стратегия за развитие предстои изготвянето на Актуализиран документ на Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик 2011 – 2013 г., съгласно промените в Закона за регионално развитие и Методическите указания на МРРБ за актуализация на стратегическите документи на, регионално, областно и общинско ниво. На следващо заседание на Областния съвет за развитие ще бъде представен проект на Актуализиран документ.
На заседанието беше представен Анализ на дейността на Областния съвет за развитие (ОСР) на Област Пазарджик и комисиите създадени към него, както и предложения за оптимизация работата на ОСР.