14042021.jpg

Министерството на културата стартира процедурата за
попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г., с която се цели опазването на нематериалното културно наследство.
Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.
Процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г. е обявена от Министерството на културата и преминава в два етапа – областен и национален.
Областният етап ще протече в периода април - юни 2021 г. и се организира от областните администрации. Предложенията за номинации от област Пазарджик, следва да бъдат внесени в деловодството на Областна администрация Пазарджик до 21 май /петък/, 2021 г.
За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъде създадена експертна комисия, която включва експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на Регионален исторически музей Пазарджик, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство.
До 30 юни 2021 г. в Министерството на културата постъпват протоколите от работата на областните комисии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури.
Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерството на културата и на интернет страниците на съответните областни администрации.
През м. юли 2021 г., национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.
С типовия формуляр за кандидатстване, декларациите за предоставяне на изпълнителски права (Приложения № 1 и № 2), както и с пълния текст на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища“ и документите за кандидатстване можете да се запознаете на интернет страницата на Министерство на културата на следния линк:
http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=541&z=751