pojar.jpg

Със своя заповед областният управител на Пазарджик Иван Васев определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Пазарджик, периода от 1 април до 30 ноември 2022 година.

Със същата заповед се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

 Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби по пожарна безопасност и защита на населението, следва да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност (I-ви клас).  Да засилят дейността по раздаване на противопожарни декларации на туристи, берачи на гъби и билки, собствениците на гори и земи около и в държавните горски територии, пастири и други лица, пребиваващи или извършващи дейности в горски територии.

            Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи трябва да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии и да попълват противопожарни декларации преди всеки излет.

             На кметовете на общини е разпоредено да организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

            Органите по пожарна безопасност и защита на населението и служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури имат право да спират дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.

            За защита на горските територии от пожари се организират денонощни дежурства по определен график в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитни горски стопанства, общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени годишни планове.

            Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик. Контролът по изпълнението е възложен на директорите на РДГ – Пазарджик и          РД ПБЗН – Пазарджик.  


Slice