REGIONS 4FOOD_EU_FLAG.jpg

От началото на 2019 г. екипът от Областна администрация Пазарджик, работещ по проект REGIONS4FOOD (финансиран по програма ИНТЕРЕГ Европа на ЕС), изпълнява първата базова дейност - анализ на текущото състояние на цифровизацията в агро-хранителния сектор в област Пазарджик.

Приложени са разработените от водещия партньор (Регионалното министерство на земеделието, рибарството, животновъдството и устойчивото развитие на Андалусия-Испания) методики за определяне на потребностите и пречките, връзките между различните участници в процеса на цифровизация, и добри примери за мерки на политическо ниво, доказали своя положителен ефект. За целите на изследването бяха определени и някои видове данни и технологии за обработката им, с които разполагат по-значими земеделски производители и фирми (60% пазарен дял), публични органи и академични/изследователски организации със сфера на дейност в избраните за целите на анализа и значими за област Пазарджик подсектори: оризопроизводство, производство на хляб и хлебни изделия, производство и преработка на месо, млечни продукти, и сладководно рибовъдство. Изследването беше осъществено на база проучване на документи и свободно достъпни източници на информация, както и на базата на мненията на различни заинтересовани страни с ключова роля за цифровизацията на агро-хранителния сектор, сред които активни земеделски производители и фирми от хранителната промишленост и от ИТ сектора (интернет доставчици), териториалните структури на Министерството на земеделието и храните в област Пазарджик, Областната дирекция по безопасност на храните, Аграрен университет - Пловдив, Университет по хранителни технологии-Пловдив; Технически университет – София, филиал Пловдив и др. За целта бяха изпратени специални въпросници до над 35 организации и бяха проведени тематични събеседвания с външни експерти в съответните области.

Заключенията от анализа бяха представени и валидирани от участниците на специална среща на заинтересованите страни, на която бяха поканени представители на организациите, участвали в попълването на въпросниците и външни експерти. След окончателното обобщаване, беше изготвен доклад, който беше изпратен до водещия партньор за анализиране и съпоставка с анализите на останалите 6 партньора по проекта. Въз основа на това задълбочено изследване на иновационното равнище на агро-хранителния сектор, по-нататък предстои да бъдат набелязани възможни мерки и действия за подобрение в регионалните стратегии и политики и търсене на възможности за насърчаване и финансиране на иновации и цифрови решения в този сектор в област Пазарджик и в регионите на другите партньори. За тази цел ще се разработи план за действие, като ще се ползва и опитът и добри практики, споделени от останалите партньори, както и експертната помощ на специалисти.

Всички резултати от проведените проучвания ще бъдат представени в края на месец май тази година на международен семинар по проекта в гр. Нант, Франция.