13022019.jpg

Председателят на ОСППК зам.-областният управител Йордан Кожухаров запозна членовете на Съвета с резултатите от проведено сред териториалните звена допитване относно рисковете за обществения ред и сигурност. Допитването бе проведено чрез попълване на въпросник по проект „Превенция на корупцията като елемент от националната сигурност в контекста на предстоящо влизане на Република България в Шенген“, изпълняван от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Обобщените резултати ще бъдат и представени в КПКОНПИ.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.19