Такси за предоставяне на обществена информация

Такси за предоставяне на обществена информация

На основание чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и чл. 115 от Конституцията на Република България и НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на Министъра на финансите, oбн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

II. Стойностите по т.I не включват ДДС.
III.Горецитираната наредба отменя заповед № ЗМФ-1472 на Министъра на финансите от 29.11.2011 г. за определяне нормативите за разходите при предоставяне на обществена информация
Сумите са платими в брой в счетоводството на Областна администрация Пазарджик, ет. 3, стая 303 или се превеждат по банков път по сметка на Областна администрация Пазарджик


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК
БУЛСТАТ:112121473

БАНКА ДСК АД
КЛОН ПАЗАРДЖИК
IBAN: BG76STSA93003101205801
BIC:STSABGSF

Dostypno Za Vas