РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ 2023

  

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Областна администрация Пазарджик
2023 г.

 
 № по ред               Име и фамилия                               Длъжност Декларация  по чл. 35 ал.1 т.1 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.2 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.3 /файл/
      1  Светлан Карталов  Главен секретар          Да
    ежегодно
   
      2  Ангел Стоев  Главен юрисконсулт           Да
    ежегодно
   
      3  Боян Мавров  Главен експерт       Да
    ежегодно   
   
      4  Веселка Фурнаджиева  Младши експерт          Да
    ежегодно
   
      5 Велизар Петков Старши специалист   Да
    ежегодно
      6  Георги Стойнов  Специалист          Да
    ежегодно
   
      7  Гергана Калоянова  Главен експерт           Да
    ежегодно
   
      8  Гинка Дудова  Главен експерт – финанси           Да
    ежегодно
   
      9  Даринка Кочмаларска  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      10  Жени Димитрова - Праскова  Старши експерт
         Да
    ежегодно
   
      11  Лариса Савова Старши експерт        Да
    ежегодно  
   
      12  Лилия Церовска
Юрисконсулт Pdf Icon Download     Pdf Icon Download      
      13  Любов Тренкова  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      14  Мария Ангелиева  Главен юрисконсулт 
         Да
    ежегодно
   
      15  Мария Ловчинова-Илкова  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      16  Мартин Ашикян  Младши експерт           Да
    ежегодно
   
      17  Милена Комсийска  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      18  Надежда Цокова  Главен счетоводител          Да
    ежегодно
   
      19  Нели Петрова  Специалист          Да
    ежегодно
   
     20 Николай Зайчев
Директор дирекция АПОФУС Да
    ежегодно
      21  Николай Попчев  Младши експерт          Да
    ежегодно
   
      22  Николина Царска  Главен експерт „Човешки ресурси”          Да
    ежегодно
   
23  Тодор Тодоров  Старши специалист           Да
    ежегодно
   
24  Тоня Пеканова  Старши експерт          Да
    ежегодно
   

Dostypno Za Vas