ЗАПОВЕДИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

2023
/публикувано на 24.11.2023 г./
Заповед ТУ-257/13.11.2023 г. на Областния управител - за одобряване на новообразувани имоти на земеделски земи в землището на с. Дебръщица обнародвана в ДВ 98/24.11.2023 г.
Заповед ТУ-146/02.08.2023 г. на Областния управител - за разрешение за изработванена Подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП – ПП) изтегли >>>
2022
Заповед ТУ-240/22.11.2022 г. на Областния управител - за разрешение за изработванена Подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП – ПП) изтегли >>>
Разрешение за строеж № РС-43/12.09.2022 г. - Нова подземна кабелна линия ниско напрежение(КЛ НН) и подземна кабелна линия средно напрежение(КЛ СрН) от съществуващ трафопост „Поща Дъното“ изтегли >>>
Заповед ТУ-74/06.04.2022 г. на Областния управител - за разрешение за изработванена Подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП – ПП) изтегли >>>
2021
Заповед ТУ-210/17.09.2021 г. на Областния управител - за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП – ПП) изтегли >>>
Заповед ТУ-171/27.07.2021 г. на Областния управител - за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП – ПП) изтегли >>>
Заповед ТУ-139/07.06.2021 г. на Областния управител - Учредяване право на прокарване на въздушен електропровод 20 кV през цитираните имоти – частна държавна собственост. изтегли >>>
Заповед ТУ-117/19.05.2021 г. на Областния управител - Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия 1кV за електрозахранване на ПИ 62004.15.174 изтегли >>>
Заповед ТУ-30/08.02.2021 г. на Областния управител - Разрешаване на изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод  изтегли >>>
Заповед ТУ-4/04.01.2021 г. на Областния управител - Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод  изтегли >>>
2020
Заповед ТУ-201/22.12.2020 г. на Областния управител - Разрешение за изработване на ПУП-ПП за тръбопровод от м. "Цигов чарк", общ. Батак до землище на с. Дорково, общ. Ракитово изтегли >>>
Заповед ТУ-135/31.08.2020 г. на Областния управител за право на прокарване на електронна съобщителна мрежа през имоти частна държавна собственост изтегли >>>
Заповед ТУ-124/07.08.2020 г. на Областния управител за одобряване на ПНИ в землището на с. Славовица изтегли >>>
Разрешение за строеж РС-40/07.07.2020 г. изтегли >>>
Заповед ТУ-62/25.03.2020г. на Областния управител за одобряване на ПУП–ПП за обект на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за електрозахранване на територията на община Батак и община Ракитово изтегли >>>
2019
Заповед на Областния управител за учредяване на право на прокарване на газопровод през имоти публична държавна собственост ТУ-271/27.11.2019 г. изтегли >>>
Заповед на Областния управител за откриване на процедура за търг с тайно наддаване по реда на глава II от ЗДС, във връзка с глава III и V от ППЗДС ДС-190/19.08.2019 изтегли >>>
Заповед на Областния управител за класиране на участници в търг с тайно наддаване ДС-188/08.08.2019 изтегли >>>
Заповед на Областния управител за прекратяване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване ДС-178/15.07.2019 изтегли >>>
Заповед на Областния управител за одобряване на ПУП-ПП за "Въздушна линия Ливада бачия" на територията на община Велинград и община Белово  ТУ-120/17.05.2019 изтегли >>>
Заповед на Областния управител за отчуждаване на територията на община Велинград ДС-76/03.04.2019 изтегли >>>
Заповед на Областния управител за провеждане на търг с тайно наддаване ДС-19/04.02.2019 изтегли >>>
Заповед на Областния управител за разрешаване и изработване на ПУП-ПП и одобряване на задание  ТУ-6/11.01.2019 изтегли >>>
2018
Заповед на Областния управител за предприемането на мерки за недопускане на бедствени ситуации при пролетното пълноводие в област Пазарджик РД-39/16.02.2018 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ в община Септември. ТУ-220/31.08.2018 г.  изтегли>>>
Заповед на областния управител - ПО-36/15.02.2018 г. изтегли >>>
Заповед за изземване - ДС - 12/12.01.2018 г. изтегли >>>
2017
Заповед на областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик - РД-76/05.04.2017 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - ТУ - 146/24.04.2017 г. изтегли >>>
2016
Заповед на Областния управител за определяне състав на Областен съвет за намаляване риска от бедствия в Област Пазарджик - РД-153/26.08.2016 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - ДС - 97/19.05.2016 г. изтегли >>>
2015
Заповед на областния управител - АД - 238/17.11.2015 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - ДС-225/05.11.2015 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - РД-72/09.04.2015г. изтегли >>>
2014
Заповед на областния управител - ДС-228/20.10.2014 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - ДС-223/15.10.2014 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - ДС-215/01.10.2014 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - ПО-22/10.02.2014 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - ПО-21/07.02.2014 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - ПО-20/07.02.2014 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител - ПО-6/17.01.2014 г. изтегли >>>
2013
Заповед на областния управител за изземване - ПО-96/18.04.2013 г., публикувана на 18.04.2013 година изтегли >>>
Заповед на областния управител ТУ-57/18.03.2013 г. изтегли >>>
Заповед на областния управител ТУ-52/11.03.2013 г. изтегли >>>
2012
Заповед на областния управител ПО-296/19.12.2012г. изтегли>>>
Заповед на областния управител ДС-265/19.11.2012г. във връзка спроведен търг с тайно наддаване на 12.11.2012 г. изтегли>>>
Заповед на областния управител РД-256/16.11.2012г. във връзка с Решение №8-НР/13.11.2012 г. на ЦИК     изтегли>>>
Заповед на областния управител съгласно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/. ПО-233/30.10.2012г.   изтегли>>>
Заповед на областния управител съгласно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/. ПО-232/30.10.2012г.   изтегли>>>
Заповед на областния управител РД-93/ 21.04.2012 г. Съдържание: Намаляване на водните инциденти  изтегли >>>
Заповед на МВР и на МРРБ  РД-02-14-447  /  24.02.2012 г   и  указания   за  обезопасяване на пешеходни пътеки по пътищата  и по улиците в населени места  изтегли >>>
Заповед на областния управител ТУ-114/ 29.05.2012 г.  изтегли >>>
Заповед на областния управител РД-92/ 18.04.2012 г.  изтегли >>>
Заповед на областния управител ТУ-12/ 06.02.2012 г.  изтегли >>>
2011
Заповед на областния управител ДС-359/ 28.11.2011 г.  изтегли >>>
Заповед на областния управител ТУ-250/ 17.08.2011 г.  изтегли >>>
Заповед на областния управител ТУ-231/ 05.08.2011 г.  изтегли >>>
Заповед на областния управител ПО-186/ 23.06.2011 г. относно свикване на заседание на ОбС-Ракитово изтегли >>>
Заповед на областния управител ДС181/ 21.06.2011 г. относно определяне на купувач  изтегли >>>
Заповед на областния управител от 23.06.2011 г., с която се свиква заседание на общински съвет Ракитово за полгане на клетва на новоизбран общински съветник изтегли >>>
ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРИТЕ (Заповед №РД-118/26.04.2011)
изтегли >>>
ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
изтегли >>>

 
ЗАПОВЕДИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ  ЗА ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ:
 
     
     
            2015 година  
     
   Относно решение на Общински съвет - Пазарджик №47/29.12.2015 изтегли >>>  
   Относно решение на Общински съвет - Ракитово№26/22.12.2015 изтегли >>>  
   Относно решение на Общински съвет - Ракитово №25/22.12.2015 изтегли >>>  
   Относно решение на Общински съвет - Пазарджик №47/29.12.2015 изтегли >>>  
   Относно решение на Общински съвет - Ракитово №25/22.12.2015 изтегли >>>  
   Относно решение на Общински съвет - Ракитово№26/22.12.2015 изтегли >>>  
   Заповед на областния управител - ПО-268/30.12.2015 г. изтегли >>>  
   Заповед на областния управител - ПО-267/30.12.2015 г. изтегли >>>  
   Относно решение на Общински съвет Панагюрище №569 от 15.09.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Панагюрище №838 от 06.08.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Велинград №262 от 30.07.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Белово № 888 от 10.07.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Белово № 886 от 10.07.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Белово № 885 от 10.07.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №1115 от 29.06.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №1116 от 29.06.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Батак №617 от 26.06.2015 изтегли  
   Относно решение на общински съвет Велинград №231 от 25.06.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Белово №843 от 29.05.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Велинград №198 от 28.05.2015 изтегли   
   Относно решение на Общински съвет Пазарджик №104 от 28.05.2015 изтегли   
   Относно решение на Общински съвет Белово №830 от 30.04.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Белово №823 от 30.04.2015 изтегли   
   Относно решение на Общински съвет Сърница №11 от 27.04.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Сърница №10 от 27.04.2015 изтегли   
    Относно решение на Общински съвет Лесичово № 772 от 26.02.2015 изтегли   
   Относно решение на Общински съвет Ракитово №698 от 26.02.2015 изтегли   
   Относно решение на Общински съвет Панагюрище №715 от 21.01.2015 изтегли   
    Жалба до АС-Пазарджик 08 00 - 18/04.02.2015 г. изтегли >>>  
    Заповед №ПО-22/04.02.2015 г. изтегли>>>  
    Заповед №ПО-8/13.01.2015 г. изтегли>>>  
     
            2014 година  
     
   Относно решение на Общински съвет Септември № 930 от 23.12.2014 изтегли  
   Жалба до Административен съд Пазарджик относно решение на Общински съвет Пещера изтегли  
   Жалба до Административен съд Пазарджик относно решение на Общински съвет Пещера изтегли  
    Жалба до Административен съд Пазарджик относно решение на Общински съвет Пещера изтегли  
   Жалба до Административен съд Пазарджик относно решение на Общински съвет Пещера изтегли  
   Жалба до Административен съд Пазарджик относно решение на Общински съвет Пещера изтегли  
   Жалба до Административен съд Пазарджик относно решение на Общински съвет Пещера изтегли  
   Жалба до Административен съд Пазарджик относно решение на Общински съвет Септември изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №917 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №916 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №915 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №914 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №913 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №912 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №911 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №910 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №909 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №908 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №907 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №906 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №905 от 27.11.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №904 от 27.11.2014 изтегли  
  Относно решение на Общински съвет Велинград №358 от 30.10.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет РАкитово №571 от 31.07.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Батак №455 от 29.05.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Батак №456 от 29.05.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №680 от 30.04.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември №678 от 30.04.2014 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Велинград №33 от 24.04.2015 изтегли  
   Относно решение на Общински съвет Септември с решение №681 от 30.04.2014 изтегли  
  Относно решение на Общински съвет Брацигово №517 от 27.03.2014 изтегли  
  Относно решение на Общински съвет Ракитово №460 от 30.01.2014 изтегли  
  Относно решение на Общински съвет Велинград №8 от 30.01.2014 изтегли  
  Относно решение на Общински съвет Пещера №541 от 24.01.2014 изтегли  
  Относно решение на Общински съвет Пещера с решение №540/24.01.2014 г. изтегли >>>  
     
             2013 година  
     
   Относно решение на Общински съвет Белово №576 от 27.12.2013 изтегли  
    Относно решение на Общинския съвет в Белово №ПО-237/14.10.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Белово №ПО-223/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Белово №ПО-222/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Белово №ПО-221/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Белово №ПО-220/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Белово №ПО-219/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Белово №ПО-218/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Септември  №ПО-217/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Септември  №ПО-216/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Септември  №ПО-215/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Септември  №ПО-214/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Септември  №ПО-212/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Септември  №ПО-211/27.09.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Брацигово №ПО-152/13.06.2013 г.  изтегли >>>  
    Относно решение на Общинския съвет в Брацигово №ПО-151/13.06.2013 г.  изтегли >>>  
   Заповед №ПО-134/17.05.2013г. - изтегли >>>  
   Относно решение на Общинския съвет в БЕЛОВО №356/29.03.2013 г.  изтегли >>>  
   Относно решение на Общинския съвет в БРАЦИГОВО  №314/28.03.2013 г.  изтегли >>>  
   Относно решение на Общинския съвет във ВЕЛИНГРАД  №104/28.03.2013 г.  изтегли >>>  
  Относно решение на Общинския съвет в БРАЦИГОВО  №290/18.02.2013 г.  изтегли >>>  
   Относно решение на Общинския съвет във ВЕЛИНГРАД  №39/19.02.2013 г.  изтегли >>>  
   Относно решение на Общинския съвет в Септември  №24/31.11.2013 г.  изтегли >>>  
   Относно решение на Общинския съвет във ВЕЛИНГРАД  №5/09.01.2013 г.  изтегли >>>  
     
            2012 година  
     
   Относно решение на Общинския съвет във ВЕЛИНГРАД  №286/13.12.2012 г.  изтегли >>>  
 >  Относно решение на Общинския съвет във ВЕЛИНГРАД  №247/14.11.2012 г.  изтегли >>>  
>  Относно решение на Общинския съвет в БЕЛОВО №176/12.07.2012 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в РАКИТОВО №88/27.03.2012 г.  изтегли >>>  
 > Относно решение на Общинския съвет в БЕЛОВО №69/29.02.2012 г.  изтегли >>>  
> Заповед на областния управител РД-256/16.12.2012г. във връзка с Решение №8-НР/13.11.2012 г. на ЦИК     изтегли>>>  
     
            2011 година  
     
> Относно решение на Общинския съвет в РАКИТОВО №935/28.07.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в РАКИТОВО №934/28.07.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в РАКИТОВО №927/28.07.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в РАКИТОВО №937/28.07.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет във ВЕЛИНГРАД №218/28.07.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет във ВЕЛИНГРАД №219/28.07.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет във ВЕЛИНГРАД №220/28.07.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ЛЕСИЧОВО №542/30.06.2011 г., потвърдено с Решение №544/21.07.2011 г.,  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ЛЕСИЧОВО №541/30.06.2011 г., потвърдено с Решение №543/21.07.2011 г.,  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в РАКИТОВО №905/30.06.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ЛЕСИЧОВО №542/30.06.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ЛЕСИЧОВО №541/30.06.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ПАНАГЮРИЩЕ №701 и 702 от 22.06.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет във ВЕЛИНГРАД №132/28.04.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решениe на Общинския съвет в ПАЗАРДЖИК № 101/26.05.2011 г  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ВЕЛИНГРАД №97, потвръдено на заседане на 28.04.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ВЕЛИНГРАД №97/31.03.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ВЕЛИНГРАД №132/28.04.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в БРАЦИГОВО №586/24.02.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ВЕЛИНГРАД №37/24.02.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ВЕЛИНГРАД №55/24.02.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ПАНАГЮРИЩЕ №600/17.02.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в ВЕЛИНГРАД №17/27.01 2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решение на Общинския съвет в РАКИТОВО № 815/04.02.2011 г.  изтегли >>>  
> Относно решениe на Общинския съвет в ПАЗАРДЖИК № 3/17.01.2011 г  изтегли >>>  
     
            2010 година  
     
> Относно решения на Общинския съвет в БАТАК - 2010 г.  изтегли >>>  
> Относно решения на Общинския съвет в БЕЛОВО - 2010 г.  изтегли >>>  
> Относно решения на Общинския съвет в БРАЦИГОВО - 2010 г.  изтегли >>>  
> Относно решения на Общинския съвет в ВЕЛИНГРАД - 2010 г.  изтегли >>>  
> Относно решения на Общинския съвет в ЛЕСИЧОВО - 2010 г.  изтегли >>>  
> Относно решения на Общинския съвет в ПАЗАРДЖИК - 2010 г.  изтегли >>>  
> Относно решения на Общинския съвет в ПАНАГЮРИЩЕ - 2010 г.  изтегли >>>  
> Относно решения на Общинския съвет в ПЕЩЕРА - 2010 г.  изтегли >>>  
> Относно решения на Общинския съвет в РАКИТОВО - 2010 г.  изтегли >>>  
> Относно решения на Общинския съвет в СЕПТЕМВРИ - 2010 г.  изтегли >>>

Dostypno Za Vas