АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

PosterminalБанкова сметка на Областна администрация Пазарджик
ДСК АД клон Пазарджик
BIC: STSABGSF
IBAN: BG76STSA93003101205801

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси и нормативна уредба.

Областна администрация Пазарджик предоставя електронни административни услуги за гражданите и за бизнеса, чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Може да заявите услуга, чрез е-заявление за съответната услуга от списъка по-долу или от Активни електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел.

 

Списък на унифицираните наименования на административните услуги, предлагани от Областна администрация Пазарджик

Правни и административно-технически услуги

Код по ИИСДА

Наименование на услугата

2972  Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации заявление
е-заявление
процедура

Държавна собственост

Код по ИИСДА

Наименование на услугата

  1985  Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други заличена
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места заличена
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове заличена
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост"  заявление
е-заявление
 процедура 
2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост заличена
1971 Отбелязване на действия по управлeние, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост заличена
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост заявление
е-заявление
процедура
2529 Позволително за ползване на лечебните растения заявление
е-заявление
процедура
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост заявление
е-заявление
процедура
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала заличена
1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост заличена
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността заявление
е-заявление
процедура
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги заявление
е-заявление
процедура
  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавна собственост

Регионално развитие и териториално устройство

Код по ИИСДА

Наименование на услугата

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение заявление
е-заявление
процедура
1966 Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждането на обекти с регионално значение заявление
е-заявление
 процедура
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план заличена
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение. заявление
е-заявление
процедура
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение  заявление
е-заявление
процедура
1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение  заявление
е-заявление
процедура
1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж заявление
е-заявление
процедура
1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект  заявление
е-заявление
процедура
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  заявление
е-заявление
процедура
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж заявление
е-заявление
процедура
1976 Презаверяване на разрешение за строеж заявление
е-заявление
процедура
1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията  заличена
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект  заявление
е-заявление
процедура
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж заявление
е-заявление
процедура
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  заявление 
е-заявление
процедура
1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации заличена
1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство заличена
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост заявление
е-заявление
процедура
       Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (загл. изм. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 г.)  

Услуги, предоставяни от всички администрации

Код по ИИСДА

Наименование на услугата

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) заявление
процедура
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) заявление
процедура
1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга заличена
2 Предоставяне на достъп до обществена информация заявление
процедура

3
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ заличена

Dostypno Za Vas