СТРАТЕГИИ

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО /извадка/
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Стратегия за ромите 2022-2030
/приложение/  /приложение/  /приложение/

Целенасочена инвестиционна програма – ПОДПРОГРАМА „РОДОПИ“
Проект за обсъжданеСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 2016-2020

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 2016 – 2020 
Приложение 6

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 2016 – 2020 
Приложение 5

Средства за финансиране на планирани социални услуги в област Пазарджик, съгл.РМС №715/01.10.2010 г.
Приложение 4


Средства за финансиране на  наличните социални услуги в област Пазарджик
Приложение 3


Обобщена таблица за планираните услуги в област Пазарджик
Приложение 2


Обобщена таблица за социалните услуги в област Пазарджик
Приложение 1

Анализ за неравенство, бедност и социално изключване в Южен централен район (Област Пазарджик)


Програма на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - Област Пазарджик, 2015 г.

"Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик 2011 – 2013 г."

Областна стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020 г.)
Приложения:

   Приложение 1
 
Регистър на организации с участието на деца

Правила за създаване на обществени съвети

"Годишен мониторингов доклад за 2011 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на Област Пазарджик"


"Годишен мониторингов доклад за 2012 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на Област Пазарджик"

"Междинна оценка на Областната  стратегия за развитие

Стратегията за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. на Област Пазарджик

Областна програма за енергийна ефективност на Област Пазарджик

Регионална програма за заетост на Областна администрация Пазарджик


Регионална програма за заетост на Община Пазарджик

Областна програма по безопасност на движението

Проучване и прогнозиране на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация

План за изпълнение на Областна програма по безопасност на движението 2007-2010 г.

Областна стратегия за устойчиво развитие на горите 2007 - 2017 година

Директива 91/271/ЕС

Стратегия за намаляване на жертвите по пътищата на Област Пазарджик

****************
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:

Списък на местните общински пътища на територията на област Пазарджик - последна корекция по РМС №374 от 5 юли 2017 г.

Списък на общинските пътища на територията на Област Пазарджик

Таблица за енергийните характеристики на сградите на държавната администрация

Правила за поведение и действие при наводнение


Списък с новоустроени гори по чл. 83 от ЗГ.

Списък с новоустроени гори по чл. 83 от ЗГ. община Батак

Dostypno Za Vas