ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ


 ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК                  

Наименование на структурата на регионално ниво
Ведомство
Адрес
Ръководител
Телефон факс
Дирекция „Регионален държавен архив” Пловдив, отдел Пазарджик
ГУ “Архиви” към МС
4400, Пазарджикул.” Свети Иван Рилски”5
@
Директор- Ненка Иванова
44 44 38 факс 44 44 32 
Регионален отдел Пловдив
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОРРегионален отдел къмГлавна дирекция за държавен технически надзор" - Пловдив
4000 гр. Пловдив бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3
Началник отдел-Мария Вълкова
032 26 54 50 
Отдел „Статистически изследвания Пазарджик”
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
4400, Пазарджикул.” К. Величков” 20 @
Началник-Георги Щерев
40 27 1244-55-18 
Териториално звено ГРАО
Главна дирекция ГРАО
4400, Пазарджикул.”Гурко”3 Ает. 3, стая @
Началник сектор-Мариана Мачканска
т/ф 44 56 60
Служба по геодезия, картография и кадастър
Агенция по кадастъра
4400, Пазарджик п.к. 251, ул.”Цар Иван Шишман” 2, @
Началник-сектор-инж. Ангел Юруков
т/ф 44 40 57, 44 86 25
Регионална дирекция за национален строителен контрол-Южен централен район, сектор Пазарджик
Дирекция за национален строителен контрол
4400, Пазарджикул.. „Гурко” 3А@
Директор - инж. Руслан Райчев Направление “Стр.контрол” Инспектори “Строителен контрол”:
44-55-3144 35 22 факс 44 35 22 44-39-77 44-48-77
Дирекция “Областно пътно управление”-Пазарджик
Агенция пътна инфраструктура
4400, Пазарджикбул. „Ал.Стамболийски” @
Директор-инж. Мая Шимбова
44 44 10 факс 44 62 33 44 44 15
Регионална инспекция по околната среда и водите
МОСВ
4400, Пазарджикул. “Гурко “3, ет.4, п.к. 220 @
Директор-Костадин Гешев
40 19 38 факс 44 55 85 44-18-75
Регионална лаборатория
Изпълнителна агенция по околната среда
4400, Пазарджикул.” Гурко” 3, ет.4, п.к. @
Началник отдел “РЛ” Зорка Грозданова
40 19 41 факс 40 19 42
Регионално бюро към Басейнова дирекция
Басейнова дирекция за управление на водите – Източно беломорски район-Пловдив
4400, ПазарджикУл.” Гурко” 3, ет.4,@
Старши експерт – отдел “Контрол”Николай Узунов
40 19 34 факс 40 19 28
Регионално управление на образованието Пазарджик
Министерство на образованието и науката
4400, Пазарджикул. “П. Яворов” 1,п.к. 69,@
Началник-Валентина Кайтазова
т/ф 44-38-72 44 50 02
Областна дирекция “Земеделие”
Министерство на земеделието и храните
4400, Пазарджикул.” Екзарх Йосиф “3, ет. 4 @
Директор- Стоян Траянов
44 31 83 факс 44 86 20
Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” Пазарджик
Държавен фонд „Земеделие”
4400 Пазарджикул.“Ген.Гурко“ № 6, ет.4
Директор- Валентина Вълева
40 64 2240 64 33
Общинска служба “Земеделие ” - Пазарджик
Областна дирекция “Земеделие”
4400, Пазарджик ул. "Екзарх Йосиф" 3 ет@
Началник-Светла Петкова
44 86 33 Факс 44 86 20
Регионална дирекция по горите
Изпълнителна агенция по горите
4400, Пазарджикбул. „Ал. Стамболийски” 50, @
Директор-инж. Ангел Кузманов
44 55 96 44 83 34
Териториално звено “Рибарство и аквакултура”
Изпълнителна “Агенция по рибарство и аквакултури”
4400, Пазарджик ул. “Пловдивска” 3
Отговорник звено - Пазарджик Стоян Любомиров
т/ф 44 36 49
Областна дирекция по безопасност на храните
Българска агенциа по безопасност на храните
4400, Пазарджикул. “Н.Цанов” @
Директор-Д-р Петко Митев
т/ф 44 42 12
Областна служба “ Съвети в земеделието”
Национална служба за съвети в земеделието
4400, Пазарджикул.” Цар Симеон “@ @
Началник отдел- Александър Туйков
т/ф 44 08 66
Сектор“Регионална служба наконтролно-техническата инспекция”
Контролно-техническа инспекция за земеделска и горска техника
4400, Пазарджикул. “Екзарх Йосиф”3, ет. @
Иван Газепов
т/ф 44 17 37
Регионална Дирекция “Борба с градушките”
Изпълнителна агенция “Борба с градушките”
с. Гелеменово,община Пазарджик@
Директор- Диана Илкова
03522 236факс 034 44 68 76
Териториално подразделение - Пазарджик
Комисия по търговия и защита на потребителите Регионална дирекция “Контрол на пазара” - за областите Пловдив, Смолян и Пазарджик със седалище Пловдив
4400, Пазарджикул. ”Генерал Гурко” № 3, ет. 3, стая @
Представител – Надя Иванова
034/443495
Регионална здравна инспекция
Министерство на здравеопазването
4400, Пазарджикул.” Болнична” 17
Директор-Д-р Фани Петрова
43 72 2044 53 65(в. 222)44 18 99 Факс 44 30 61
Център за спешна медицинска помощ
Министерство на здравеопазването
4400, Пазарджикул. "Болнична" 7 @
ВрИД директор-д-р Иван Стойнов
т/ф 44 45 640878 41 80 77
Районна здравна осигурителна каса (РЗОК)
НЗОК
4400, Пазарджикул.” 11-ти август” 2
Директор - Виолета Тодорова
40 21 03 факс 40 21 07
Регионална дирекция”Социално подпомагане”
Агенция за социално подпомагане
4400, Пазарджикул.” Гурко” 3 А,@ @
Директор-Димитрия Гърдева
44 07 77
Дирекция “Областна инспекция по труда”
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
4400, Пазарджикул.” Екзарх Йосиф “15А,@
Директор-Димитър Търпов
44 14 9144 14 9044 14 8144 14 39
Дирекция “Бюро по труда”-Пазарджик
Агенция по заетостта Дирекция “Регионална служба по заетостта”, Пловдив
4400, Пазарджик ул.” Екзарх Йосиф “15А
Директор-Дочка Димкова
т/ф 44 46 1144 55 9544 62 8944 59 77
Областен отдел “Автомобилна администрация”
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
4400, Пазарджикул.”Хр. Смирненски” 26 @
Директор-Георги Георгиев
48 59 0744 71 16
Териториална дирекция на НАП –Пловдив, офис за обслужване Пазарджик
Национална агенция по приходите
4400, Пазарджик ул. “Ас. Златаров” 7
Директор- Петър Лупов
40 32 00 факс 44 62 54
Изнесени работни места -Пазарджик
Агенция за държавна финансова инспекция Териториална дирекция – Пазарджик
4400, Пазарджикул.” Гурко” 6,П.к. 170
Ръководител: Виолета Георгиева
44 55 12
Митническо бюро – Пазарджик
Агенция “Митници”Регионална митническа дирекция – Пловдив
4400, Пазарджикул.” Пловдивска” 103
Началник-Георги Славов
т/ф 44 61 85
СМЕТНА ПАЛАТА Сектор - Пазарджик
Сметна палата Териториално поделение – Пловдив
4400, Пазарджик бул.” България” 2,ет. 12, п.к.100
Ръководител сектор Мариана Петрова
т/ф 44 50 53
Областна дирекция на МВР
Министерство на вътрешните работи
4400, Пазарджик пл.”Съединение” 3 РУП Велинград РУП Пазарджик РУП Панагюрище РУП Пещера РУП Септември
Директор-
Старши комисар Йордан Рогачев Гл. инспектор Даниел Бараков Гл. инспектор Ненко Годжевъргов Гл. инспектор Петко Шотлетков Гл. инспектор Елена Абаджиева Гл. инспектор Стефан Божилов
44 62 4143 42 50 0359 5 25 72 43 44 34 0357 6 31 800357 6 32 81в. 34850 0350 6 24 710350 6 24 72 03561 22 1103561 35 31
Сектор „ Пътна полиция”-КАТ
Областна дирекция на МВР
4400, Пазарджик ул. “Пловдивска” @
Началник-Гл. инспектор Асен Гешев
т/ф 44 62 70
Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението
Главна дирекция„Пожарна безопасност и защита на населението
4400, Пазарджикул.” К. Величков” 66
Началник- Комисар Иван Панайотов
44 22 29
Център за специализирана и професионална полицейска подготовка- Пазарджик
Академия на МВР 
4400, Пазарджикул. “ Иван Соколов” 22
Директор - Комисар Стоян Зайков
43 41 5044 47 47 факс 44 59 27
Териториална дирекция „Национална сигурност”
Държавна агенция национална сигурност
4400, Пазарджикпл.”Съединение”3
ИФ Директор Стоян Чиширков
034 434 240
Военно окръжие – II степен Пазарджик
Министерство на отбраната
4400, Пазарджикул. “2-ри януари” 10
Началник-подп. Петър Петров
деж. 44 54 63
Военен клуб - Пазарджик
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Социални дейности ,дирекция ВОЕННИ КЛУБОВЕ – отдел "Юг"
4400, Пазарджикул.” Княз Ал. Батенберг” @
Началник- Валентин Крантев
44 47 38
Поделение 54360-клон Пазарджик
Пловдив поделение 54360
Пловдив поделение 54360 Клон Пазарджик
майор Цвятко Христозов
44 41 55
Затвор
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
4400, Пазарджик @
Началник-Веселин Коцев
48 49 11 – централафакс 48 50 26
Областна пробационна служба гр. Пазарджик
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
4400 ПазарджикУл. Гурко 3
Началник- Цветелин Димитров
Районно управление «Социално осигуряване»
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
4400, Пазарджикул. “Екзарх Йосиф “15 Аул. 2-ри януари № 10
Директор- Елка Гълъбова отдел “Пенсионно осигуряване”
44 43 66 факс 44 50 45 44 50 7144 41 60
Административен съд-Пазарджик
Министерство на правосъдието
4400, Пазарджик ул.” К. Величков” 20
Председател-Мариана Шотева
40 72 26 дел. 40 72 24адм. секр 40 72 11
Окръжен съд-Пазарджик
Министерство на правосъдието
4400, Пазарджикул. “Хан Крум”3
Председател-Елеонора Серафимова
44 49 6644 53 62 АО 44 49 68факс 44 49 22
Окръжна прокуратура-Пазарджик
Прокуратура на Република България
4400, Пазарджикул. “Хан Крум” 3 @
Окръжен прокурор-Васил Малинов
44 63 3544 51 95 факс 40 82 13
ВиК Пазарджик ЕООД в ликвидация
МРРБ
4400, ПазарджикУл. „2 Януари” 6
Управител- Атанас Узунов
44 43 40
Пазарджишка търговско-промишлена палата
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
4400, Пазарджикул. “Димитър Казаков-Нерон” 4
Ръководител-Лариса Рузманова
44 44 57
“Индустриално-стопанска асоциация”- Пазарджик
БЪЛГАРСКА ИВДУСТРИАЛНО-СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ
4400, Пазарджикул. “Константин Величков”8 @
Ръководител-Цветанка Радина
т/ф 44 33 15
КРИБ - Пазарджик
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
4400, Пазарджикул. “Цар Иван Шишман” №@
КРИБ-Пазарджик Представител Евгения Пекаж
0888 45 28 38
КНСБ- Пазарджик
КНСБ
4400, Пазарджикул. “Екзарх Йосиф” @
Ръководител-Александър Шопов
44 42 88
СРС”Подкрепа”
СРС ”Подкрепа” Пазарджик
4400, Пазарджик @
Ръководител-Никола Минчев
44 23 33