РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ 2022

  

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Областна администрация Пазарджик
2022 г.

 
 № по ред               Име и фамилия                               Длъжност Декларация  по чл. 35 ал.1 т.1 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.2 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.3 /файл/
      1  Светлан Карталов  Главен секретар          Да
    ежегодно
   
      2  Ангел Стоев  Главен юрисконсулт           Да
    ежегодно
   
      3  Боян Мавров  Главен експерт       Да
    ежегодно   
   
      4  Веселка Фурнаджиева  Младши експерт          Да
    ежегодно
   
      5 Велизар Петков Старши специалист Pdf Icon Download Pdf Icon Download
      6  Георги Стойнов  Специалист          Да
    ежегодно
   
      7  Гергана Калоянова  Главен експерт           Да
    ежегодно
   
      8  Гинка Дудова  Главен експерт – финанси           Да
    ежегодно
   
      9  Даринка Кочмаларска  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      10  Жени Димитрова - Праскова  Старши експерт
         Да
    ежегодно
   
      11  Иван Тилев  Главен експерт          Да
    ежегодно
      12  Лариса Савова Старши експерт        Да
    ежегодно  
   
      13  Любов Тренкова  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      14  Мария Ангелиева  Главен юрисконсулт 
         Да
    ежегодно
   
      15  Мария Ловчинова-Илкова  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      16  Мартин Ашикян  Младши експерт           Да
    ежегодно
   
      17  Милена Комсийска  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      18  Надежда Цокова  Главен счетоводител          Да
    ежегодно
   
      19  Нели Петрова  Специалист          Да
    ежегодно
   
     20 Николай Зайчев
Директор дирекция АПОФУС Да
    ежегодно
      21  Николай Попчев  Младши експерт          Да
    ежегодно
   
      22  Николина Царска  Главен експерт „Човешки ресурси”          Да
    ежегодно
   
23  Тодор Тодоров  Старши специалист           Да
    ежегодно
   
24  Тоня Пеканова  Старши експерт          Да
    ежегодно
   

Dostypno Za Vas