Regions4Food

Regions4food

Областна администрация Пазарджик е партньор в одобрен проект по 3та покана по програма ИНТЕРЕГ Европа на ЕС за междурегионално сътрудничество. REGIONS4FOOD се ръководи от Регионалното министерство на земеделието, рибарството и развитието на селските райони на Андалусия-Испания, наш партньор и координатор по успешно приключил проект Ruraland по програма Интерег IVC. Други партньори са Областен съвет на регион Pays de la Loire (Франция), Областна администрация на регион Emilia Romagna (Италия), Областна администрация на регион Limburg (Нидерландия), Регионална агенция за развитие на област South Transdanubia (Унгария) и Областна администрация на регион South Ostrobothnia (Финландия). Общият бюджет на целия проект е 1 600 000 Евро, като този на ОА Пазарджик е 200 000 евро. Предвидената продължителност е 5 години.
Основна цел на проекта е обмен на опит и прилагане на добри практики с цел внасяне на подобрения в регионалните стратегии и политики във връзка с иновациите в агро-хранителния сектор. Главни дейности ще са анализ на текущото състояние на иновационното равнище на агро-хранителния сектор, набелязване на възможни мерки и действия за подобрение и търсене на възможности за финансирането им. Също така ще се извърши обмен на опит по иновации в земеделието, хранителното производство и услугите в рамките на хранителната верига, разработване на план за действие за внедряване на избрана иновация по примера на някой от другите партньори и изпълнение на този план. Заложените дейности по проекта ще се изпълняват в тясна координация с териториалните структури на Министерството на земеделието и храните в област Пазарджик, Областната дирекция по безопасност на храните Пазарджик, с Регионалния представител на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Аграрен университет - Пловдив, Университет по хранителни технологии-Пловдив, и кметовете на общини.
Дейностите по проект REGIONS4FOOD са продължение на работата в рамките на тематично партньорство „Проследимост и „големи данни"" в областта на агро-хранителния сектор, създадено в рамките на платформата за интелигентна специализация S3 SMARTFOOD на Европейската комисия. В него участват 17 регионални администрации, 16 научни звена и 2 граждански организации от Испания, Италия, Финландия, Франция, Нидерландия, Гърция и Турция. В обхвата на целите му са подобряване на проследимостта и достъпа до „големи данни" по цялата хранителна верига: земеделско производство, преработвателна хранителна промишленост, логистика, дистрибуция, потребители. Освен иновациите и дигитализацията в тази област, задачите на партньорството са да се подобри конкурентноспособността в агро-хранителния сектор и да се включат потребителите и различните икономически оператори по хранителната верига в процесите на вземане на решения за развитието в тези области. Областна администрация Пазарджик е член на това партньорство от май 2017 г. Към момента са идентифицирани 3 иновативни ИТ решения за сектора на винопроизводството и млекопреработвателната промишленост, които се предлагат от други партньори за пилотно прилагане във фирми от област Пазарджик. За целта ще бъдат ползвани възможностите и ресурсите по проект REGIONS4FOOD.
Документи по проекта:

Dostypno Za Vas