РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ 2019

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Областна администрация Пазарджик
2019 г.

 
 № по ред Име и фамилия                               Длъжност Декларация  по чл. 35 ал.1 т.1 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.2 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.3 /файл/
      1  Светлан Карталов  Главен секретар          Да
    ежегодно
    Pdf Icon Download
      2  Ангел Стоев  Главен юрисконсулт           Да
    ежегодно
   
      3  Боян Мавров  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      4  Веселка Фурнаджиева  Младши експерт          Да
    ежегодно
   
      5  Георги Стойнов  Специалист      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      6  Гергана Калоянова  Главен експерт          Да
    ежегодно
    Pdf Icon Download
      7  Гинка Дудова  Главен експерт – финанси           Да
    ежегодно
   
      8  Даринка Кочмаларска  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      9  Жени Димитрова - Праскова  Старши експерт
         Да
    ежегодно
   
      10  Иван Тилев  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      11  Лариса Савова Главен специалист          Да
    ежегодно
   
      12  Любов Тренкова  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      13  Мария Ангелиева  Главен юрисконсулт 
         Да
    ежегодно
   
      14  Мария Ловчинова-Илкова  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      15  Мартин Ашикян  Младши експерт           Да
    ежегодно
   
      16  Милена Комсийска  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      17  Надежда Цокова  Главен счетоводител          Да
    ежегодно
   
      18  Нели Петрова  Специалист          Да
    ежегодно
   
      19 Директор дирекция АПОФУС    
      20  Николай Колев  Директор дирекция АКРРДС          Да
    ежегодно
   
      21  Николай Попчев  Младши експерт          Да
    ежегодно
   
      22  Николина Царска  Главен експерт „Човешки ресурси”          Да
    ежегодно
   
      23  Стоян Иванчев  Служител по сигурността на информацията          Да
    ежегодно
   
      24  Тодор Тодоров  Старши специалист           Да
    ежегодно
   
25  Тоня Пеканова  Старши експерт          Да
    ежегодно
   

Dostypno Za Vas