Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Обществените поръчки се възлагат при условията и по реда на Закона за обществените поръчки в съответствие със следните принципи:

  1. публичност и прозрачност;
  2. свободна и лоялна конкуренция;
  3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на агенцията информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ утвърждава вътрешни правила за поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление.

Вътрешните правила и процедури своевременно се актуализират с цел осигуряване на съответствие с приложимата действаща нормативна уредба. На актуализация подлежат и заповедите, за които промяната на фактическата или правна обстановка налага това.

Dostypno Za Vas