170720191.jpg

Областният управител Стефан Мирев проведе днес заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия /ОСНРБ/. Присъстваха ръководителите на държавни институции, които са част от Единната спасителна система и представители на общините в областта.

Новият Областен план за защита при бедствия е разработен за период от 5 години, съгласно разпоредбите на чл.9, ал.8, във връзка с чл.64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия, приет през 2016г. Планът може да се преразглежда и актуализира по всяко време, като при необходимост може да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по съответния ред.

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия е създаден на основание Заповед на Областния управител, а предвид големия му състав е разделен на работни групи със съответните ръководители и заместник ръководители. В хода на работата по изготвянето на плана, контакти са осъществявани основно с ръководителите на групи от ОСНРБ, които трябваше да разработят съответната част от плана – част „Земетресения“, „Наводнения“, „Ядрена и радиационна авария“, „Пожари“, „Епидемии и епизоотии“. За разработването на плана са приложени Указанията на ГД „ПБЗН“, публикувани на сайта на дирекцията през 2017г.

Текстовата част на новия план съдържа обща информация, статистически данни за цялата област и за всяка една от 12-те общини. В отделни раздели са обособени – Профил на риска, Превенция, Готовност, Реагиране, Възстановяване и подпомагане, мониторинг и оценка. В приложенията е описан броят и видът на техниката, екипите на всички териториални структури на централната администрация, имената на ръководителите, техните телефони, всички екипи по училища и детски градини, схемата за оповестяване на всички кметове на общини, зам. кметове на общини, секретари на общини, кметове на кметства и кметски наместници.

Областният план за защита при бедствия ще бъде изпратен за съгласуване на Министъра на вътрешните работи, след което ще бъде утвърден със заповед на Областния управител и публикуван на сайта на Областна администрация Пазарджик.  


Dostypno Za Vas