ms-ministerski-savet.jpg

Правителството прие Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество към МС.

Създаването на консултативния орган има за цел да подобри взаимодействието между държавата и гражданското общество, както и да осигури възможност за съвместно вземане на решения и изпълнение на политики, свързани с развитието на гражданското общество.

В него ще вземат участие 14 представители на юридически лица с нестопанска цел, които трябва да имат минимум пет години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

За председател на Съвета през 2018 г. беше определен заместник министър-председателят Томислав Дончев, който ще отговаря и за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България.

Сред ангажиментите на Съвета са изготвяне на становища по проекти на нормативни актове и стратегии, отнасящи се до дейността на гражданските организации; координация на изпълнението на Стратегията за подкрепа на гражданския сектор; разработка на правила и процедури, чрез които ще се разпределят средства за финансова подкрепа на обществено-значими проекти на юридически лица с нестопанска цел.  


Dostypno Za Vas