16102019.jpg

Областният управител Стефан Мирев откри заключителната конференция на по проект "Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие".

Той приветства представителите на различни институции и организации от региона, които участват във форума. Общите усилия и доброто взаимодействие между всички вас в този проект, са гарант за постигането на устойчиви резултати, намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото, каза областният управител и поздрави екипа на на фонд „ИГА“ за реализацията на проекта и за цялостната им дейност като неправителствена организация.

Проектът се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността ИГА и се реализира на територията на област Пазарджик в периода 21 май-21 октомври 2019 г., по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на правосъдието. Основните цели са свързани с Предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и услуги по рехабилитация за извършители на домашно насилие. Повишаване компетентността на институциите за налагане на мерките за защита от домашно насилие. Провеждане на мониторинг за прилагането на ЗЗДН в Пазарджишки съдебен регион за 2015-2018 г.

По време на конференцията бяха представени резултатите от изпълнението на проекта:

1.30 лица, жертви на домашно насилие, потърсили помощ и подкрепа, регистрирани в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на Фонд ИГА.

2.Проведени 30 социални, 20 психологически, 20 юридически консултации и 5 медиации; 5 жени, насочени за настаняване в Кризисен център - Пещера.

3.Проведена Програма за оказване подкрепа на 6 жертви на домашно насилие с елемент на сексуално насилие.

4.Проведени Специализирана програма и Оценка на риска от извършването на повторно правонарушение за 5 извършители на домашно насилие. Изготвен Доклад от оценките.

5.Направени 20 посещения за консултиране на жертви на насилие в населени места от Област Пазарджик.

6.Проведен Обучителен семинар за 15 души, представители на институции, ангажирани с проблема домашно насилие, и магистрати, работещи по прилагане мерките на ЗЗДН.

7.Проведен Мониторинг на прилагането на ЗЗДН в Пазарджишки съдебен регион за 2015-2018 г.  

8.Проведени 4 Информационни дни в общинските центрове Панагюрище, Велинград, Ракитово и Брацигово с над 80 участници.