190120211.jpg

Областният управител Стефан Мирев и кметът на община Брацигово дадоха старт на проекта за рекултивация на общинското сметище.

„Днешната първа копка е поредната стъпка в усилията на общинското ръководство на Брацигово и държавата в лицето на МОСВ, за подобряване условията на живот в населените места на общината. Рекултивацията на старото общинско сметище е част от цялостния процес по управлението на отпадъците в нашия регион. Процес, който е задължителен за всички общини и държави в ЕС и гарантира спиране на неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда“, каза по време на официалната церемония Стефан Мирев.

 Депото за неопасни отпадъци на град Брацигово е изградено през 1973г. Експлоатацията на същото е преустановена през 2017г., с мотиви, че не отговаря на нормативните изисквания за такъв вид съоръжения.

Проектът е на стойност 1 157 717 лв. и се финансира от Оперативна програма "Околна среда". Ще се закрие депото за битови отпадъци, като се извърши техническа рекултивация на замърсените терени. След приключване на техническата рекултивация ще се извърши и биологичната рекултивация със средства на общината.

Общинското депо за неопасни битови отпадъци на град Брацигово е разположено на площ от около 15 дка, като действителната площ заета с отпадъци възлиза на малко над 18дка. Разположено е в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово.