Velichkov 2022_.jpg

Със заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков се връща за ново обсъждане решение 191 от 29.07.2022 г. на Общински съвет Пазарджик относно: Изработването на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ I-Административна сграда в кв. 37 по плана на село Црънча, с което да се промени отреждането на УПИ I- Административна сграда в кв. 37, като стане УПИ I-401, Търговия и услуги, което е постъпило в деловодството на Областна администрация Пазарджик с вх. № 0800-117/05.08.2022 г.

Така взетото решение е незаконосъобразно, поради следните съображения:

Със своя жалба с изх. № 0800-87-2/01.07.2022 г.  Областният управител е оспорил пред Административен съд Пазарджик решение № 114 от 31.05.2022 год. на Общински съвет Пазарджик, с което се преобразува от публична в частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 78570.501.401 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, ведно с построената в него сграда, попадащи в УПИ I, с Начин на трайно ползване: За Административна сграда, комплекс. в резултат на тази жалба е образувано адм. дело № 703 по описа на Административен съд Пазарджик за 2022 г., което не е приключило. С оглед на това е налице висящ съдебен процес по отношение на цитираното по-горе решение на ОбС.

Решението на Общински съвет Пазарджик е прието в противоречие с разпоредбата на чл. 166, ал. 1 от АПК, съгласно който оспорването спира изпълнението на административния акт. Недопустимо е да се извършва промяна в отреждането докато тече процедура по изясняване статута на процесния имот – дали е публична или частна общинска собственост.

От приложения към решението акт за публична общинска собственост и скица, се установи, че отреждането на имота е за административна сграда, комплекс, а предназначението на сградата в поземления имот е за друг вид обществена сграда. При положение че имотът е за обществено предназначение и сградата върху него е с характера на административна сграда, то все още предназначението на имота не е отпаднало. В случая, дали процесният имот е престанал да бъде публична общинска собственост, дали същият служи за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, предстои да бъде установено по висящия съдебен спор. 

Налице е висящ съдебен процес и с оглед на това произнасянето на съда по първото решение има преюдициален характер спрямо второто решение на Общински съвет. Един от аргументите за оспорване е, че не е спазена процедурата по ЗУТ, която предшества процедурата по чл. 6 от ЗОС за преобразуване от публична в частна общинска собственост, тъй като горецитираният недвижим имот не е загубил предназначението си да задоволява обществено потребности от общинско значение.

На следващо място. Не е налице законовото основание за промяна на отреждането на УПИ, в който е построена общинската сграда със статут на публична общинска собственост. Цитираните правна норми на ЗУТ регламентират различни правни способи за изменение на действащите ПУП и за приемането на ПУП за територия, за която такъв не е имало. Чл. 134, ал.2, т.6 предвижда изменение на вече действащ ПУП, поради което е недопустимо препращането към текста на чл. 124а от същия закон.  По цитираните правно норми различен е органа, който е компетентен да издава съответния административен акт. В единия случай това става с решение на ОбС, в другия със заповед на кмета на общината.

Срещу решението е постъпила жалба от Инициативен комитет на граждани от с. Црънча, община Пазарджик, в която са изложени твърдения за липса на предпоставките за промяна предназначението на имота. Считат, че по отношение на имотът и сградата не са настъпили съществени промени в обществено-икономическите или устройствени условия, при които е бил съставен планът. Към нея е приложен Протокол от 26.05.1995 г., с който Ликвидационен съвет на ТКЗС с. Црънча е предоставил безвъзмездно сградата под формата на дарение на Кметство Црънча за обществено ползване, като волята на дарителя е сградата да не се дава под наем на чужди лица и да не се продава. Общинският съвет не се е съобразил и с волята на местната общност, отразена в подписка от 31.05.2022 г. и протокола от проведеното обществено обсъждане, от което се установява, че имотът се ползва по предназначение.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да се разгледа от общински съвет  Пазарджик в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на областния управител.  


Dostypno Za Vas