izbori_2022.jpg

Със свое РЕШЕНИЕ № 1260-НС от 12 август 2022 г., Централната избирателна комисия назначи Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Решението на ЦИК е във връзка с писмо от областния управител на област Пазарджик с вх. № НС-05-16/22 от 07.08.2022 г. Към писмото са представени протокол от 07.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.
От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК,но не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Върбев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Ганчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Стефанов
СЕКРЕТАР: Али Чешмеджиев
ЧЛЕНОВЕ: Христо Вълков
                 Стефан Димитров
                 Янчо Дрянов
                 Боряна Дунгарова
                 Лъчезар Минев
                 Виолета Ценова
                 Юсуф Мехмедов
                 Иванка Гатина
                 Атанас Петров

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.  


Dostypno Za Vas