ms-ministerski-savet.jpg
Министерският съвет прие Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022-2026 година. Одобрен е и План за 2022 година за изпълнение на програмата.
Проектът на Национална програма е изготвен в изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 г. (Стратегия). Времевият обхват на проекта на Националната програма е петгодишен - от 2022 до 2026 г. и е съобразен с Методологията за стратегическо планиране в Република България, като съдържа: въведение, стратегически и оперативни цели, финансово осигуряване, дейности за постигане на оперативните цели и отчитане на напредъка по изпълнение на Националната програма. Дейностите, заложени за постигане на оперативните цели, следва да имат принос за постигане на стратегическите цели на Стратегията.
През следващия петгодишен период на изпълнение на Националната програма 2022-2026 г. се акцентира основно върху повишаване капацитета на доброволните формирования за извършване на дейности при пожари, бедствия и извънредни ситуации, обучението и подготовката на доброволците, повишаване обществения престиж на доброволните формирования, насърчаване на работодателите за участие на техни служители в доброволни формирования и не на последно място активизиране и насърчаване работата с младежи до 18-годишна възраст за осигуряване на ресурс от бъдещи доброволци. За постигане на възможно най-добри резултати е планирано иницииране на процес за развитие и усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба и адаптирането й към заложените промени.
За изпълнение на Стратегическа цел 1: „Утвърждаване, насърчаване и развитие на доброволните формирования като устойчива и надеждна съставна част на Единната спасителна система“ са предвидени 3 оперативни цели: „Повишаване капацитета на доброволните формирования за извършване на дейности при пожари, бедствия и извънредни ситуации“; „Иницииране на процес за развитие и усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба и адаптирането й към заложените промени“ и „Разширяване на възможностите за финансово обезпечаване дейностите на доброволните формирования“.
Втората стратегическа цел е: „Сътрудничество между местната власт, работодателите и Националното сдружение на доброволците за развитие на дейността на доброволните формирования“. За нейното реализиране са предвидени следните три оперативни цели: „Насърчаване на работодателите за участие на техни служители в доброволни формирования“; „Утвърждаване на национално сдружение, което да обединява, представлява и защитава интересите на доброволните формирования“ и „Подпомагане органите на местната власт при организиране на дейността на доброволните формирования“.
Третата стратегическа цел е „Повишаване обществената значимост и признание за всеотдайността на доброволните формирования в Република България“. В нея са включени две оперативни цели: „Използване на съвременните средства и възможности за повишаване на информираността за дейността на доброволните формирования“ и „Повишаване обществения престиж на доброволните формирования“.
Последната, четвърта стратегическа цел е „Формиране на интерес в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към дейността на доброволните формирования и призванието да се помага при възникване на пожари, бедствия и други извънредни ситуации“. За нейното реализиране също са предвидени две оперативни цели „Активизиране и насърчаване работа с младежи до 18-годишна възраст за осигуряване на ресурс от бъдещи доброволци“ и „Осигуряване на възможност за провеждане на обучение в извънкласна форма на младежи до 18-годишна възраст за приобщаване към дейността на доброволните формирования“.
Пълноценното взаимодействие, съгласуваност и координация на всички институции, имащи компетенции по изпълнение на Националната програма 2022-2026 г. предполага да се постигнат заложените очаквани резултати.
Предвидено е финансиране на дейностите за реализирането на целите, определени в Националната програма 2022-2026 г. със средства от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности, със средства от общинските бюджети и със средства от Европейски проекти и програми.
Резултатите от приемането на проекта на Националната програма 2022-2026 г. са свързани с постигане на набелязаната в Стратегията визия за развитие на доброволните формирования до 2030 година, което ще допринесе за последователност в действията на всички страни, ангажирани в процеса на утвърждаване, развитие и популяризиране на дейността на доброволните формирования и участващите в тях доброволци, както и за повишаване интереса в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към тази дейност.
Проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2022 година за изпълнение на Националната програма конкретизира изпълнението на програмата за съответната година, като детайлно определя дейностите, които ще се изпълняват за постигане на стратегическите и оперативните цели. Включва бюджета за реализиране на тези дейности, срока, очакваните резултати, текущите и целеви индикатори за изпълнение, основните и партниращи отговорни институции. Изпълнението на Плана за 2022 година ще се отчита в срок до 31.03.2023 г. пред министъра на вътрешните работи.
Приетите документи няма да доведат до въздействие на държавния бюджет.


  


Dostypno Za Vas