200420231.jpg
Ръководители и представители на институции представиха докладите си пред Областния управител Трендафил Величков за изпълнение на негова заповед РД-31/24.02.2023 г., относно предприетите превантивни мерки за защита от вредното въздействие на водите и недопускане на бедствени ситуации през сезона на пролетното пълноводие на територията на област Пазарджик.
Националната електрическа компания чрез Предприятие „Язовири и каскади” стопанисва следните големи язовири: Батак, Белмекен, Чаира, Голям Беглик, Беглика, Тошков чарк, Широка поляна. Регулярното изпускане на води се извършва след уведомяване на населените места разположени под язовирните стени, Басейновите дирекции Източнобеломорски район и Западнобеломорски район и ОЦ на РДПБЗН- Пазарджик. Извършва се ежедневно измерване на водното ниво на всички водохранилища и се поддържат съответните безопасни обеми.
Напоителни системи – клон Тополница стопанисват язовирите: Тополница, Малка Мътница и Виноградец. Контролните обеми, определени от МОСВ се наблюдават и поддържат ежедневно. Аварийните планове са актуализирани, извършена е проверка на аварийната техника, аварийните групи и аварийните складове. Извършена е проверка на участъците от защитните диги и е осигурена проводимостта на реките, стопанисвани от дружеството.
Общо 60 са язовирите на територията на област Пазарджик, стопанисвани от общините, като с най-много язовири са общините Панагюрище – 12 бр., Стрелча- 13 бр. и общ. Пазарджик – 12 бр. След извършените проверки основните констатирани неизправности са свързани с наличието на дървесна и храстовидна растителност по откосите на язовирните стени, силна ерозия на водния откос, филтрация, неизправни основни изпускатели. На собствениците са дадени предписания за отстраняването им. Съставени са 6 бр. актове за установяване на административно нарушение.
Междуведомствена комисия по заповед на Областния управител е извършила проверки, а в последствие, през 2022 г. от страна на Областна администрация са стартирани процедури и извършени мероприятия по почистване на речни участъци, попадащи извън регулационните граници на населените места и без корекции в речното корито. Дължината на тези участъци е около 60 км., те попадат в поречията на реките Тополница, Чепинска, Луда Яна, Марица, Яденица, Мътница и Стара река. В момента продължава работата по укрепване и възстановяване на дигата на р. Марица в района на вододайната зона на гр. Пазарджик. По време на заседанието бяха показани кадри от извършващите се ремонтни дейности, заснети с дрон.
Областният управител Трендафил Величков представи и разработената от Областна администрация програма за 2023 г. за планово почистване на приоритетни участъци, с цел поддържане на нормална проводимост на реките и защита от наводнения. Участъците са с обща дължина около 35 км. на територията на общините Белово, Лесичово, Пазарджик и Стрелча.  


Dostypno Za Vas