310720232_.jpg
Завърши възстановяването на разрушените подпорни стени и укрепване на десен бряг на река Марица срещу устието на река Тополница за защита сондажите на вододайната зона на гр. Пазарджик.
След проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка и съгласно решение на Областния управител на Пазарджик за определяне на изпълнител, е възложено извършването на СМР на обект: „Възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десен бряг на река Марица срещу устието на река Тополница за защита сондажите на вододайната зона на гр. Пазарджик.” ( стойност 991 867.88 лв. с ДДС), осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, срок за изпълнение – 90 календарни дни. Изпълнител на обекта е Делчев Инженеринг ООД.
Укрепването на десния бряг включва изграждане на защитна дига от стандартни фракции трошен камък и скални блокове по целия фронт на разрушението - от устието на главния отводнителен канал в землището на с. Мокрище до края на бетонната укрепителна стена по десния бряг на р. Марица преди Новия мост. Общата дължина на дигата е около 400 м.
Пред петата на дигата по целия фронт e изградена дънна възглавница с ширина 6м и дълбочина 2м. Тази възглавница е предназначена да предпазва петата на насипа от изравяне при високи скорости на речното течение. На две места са изградени дънни прагове, които започват от петата на дигата и достигат до съществуващия остров. Тяхната задача е да стабилизират речното дъно срещу изравяне. Дънните прагове са широки по 10м и са дълбоки по 2м. Конструкцията на тяхното напречно сечение е същата както на защитната възглавница.
Предстои свикването на държавна приемателна комисия, която да одобри и приеме извършените СМР строеж 1-ва категория съгласно ЗУТ.


  


Dostypno Za Vas