04082023.jpg

Агенция „Пътна инфраструктура“ предприе активни действия за подготовката на проекти в партньорство, с които да кандидатства за финансиране по приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., където свързаността е от стратегическа важност. Основен подход по програмата е териториалните органи на регионално и общинско ниво в диалог и сътрудничество с местните общности да участват във формирането и реализирането на визията за социално-икономическо развитие в населените места /т. нар. подход „отдолу-нагоре“/.

Приоритет на Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е реализиране на проекти за интегрирано градско и регионално развитие с фокус върху 50-те общини в шестте региона за развитие.
В момента АПИ е в процес на идентифициране на потенциални партньори за изпълнението на интегрирани проекти, съгласно изискванията на програмата. Провежда се активна кореспонденция, обсъждания, организиране на срещи с множество общини и неправителствени организации. Целта е ясно дефиниране на концепция за интегрирани териториални инвестиции и сключване на партньорски споразумения. Срокът за подаване на подготвените концепции към Регионалните съвети за развитие е краят на септември 2023 г.
Агенция „Пътна инфраструктура“ благодари на всички общини, заявили готовност за тясно сътрудничество и общи действия за по-силно развити региони.  


Dostypno Za Vas