03102023.jpg

Областният управител на област Пазарджик Валентина Кайтазова представи в МЗ изработената от комисията Областна здравна карта на област Пазарджик,  с приложенията към нея.

Областната здравна карта на област Пазарджик предлага разкриване в лечебните заведения за болнична помощ на общо 2353 болнични легла. От тях 1768 са за активно лечение, в т.ч.: 77 интензивни, 783 терапевтични, 455 хирургични, 312 педиатрични и 141 акушеро-гинекологични. Предложението включва и 320 легла за физиотерапия и рехабилитация, 165 – за продължително лечение и палиативни грижи и 100 психиатрични.

При изработване на предложението, Комисията взе под внимание факта, че в част от болниците на областта се лекуват болни с постоянен или настоящ адрес извън нея. При това, техният дял съществено надвишава този на болните от област Пазарджик. Според Комисията, капацитетът на тези болници е използван на междуобластно и регионално ниво и следва да бъде преценяван в този контекст.

В първичната извънболнична помощ са ангажирани 162 лекари и 290 лекари по дентална медицина, които, при население по данни от НСИ от 226 209 души към края на 2022 година, според основаната на броя на населението методика, утвърдена от министъра на здравеопазването, надвишават определения чрез нея минимален брой. Комисията счита, че изработената областна здравна карта вярно представя моментното състояние и наличието на лекари и лекари по дентална медицина по специалности за осигуряването на достъп на населението от областта до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ и то съответства на потребностите. Отчетено е, че потребността от специалисти от професионално направление "Здравни грижи“ не е удовлетворена и този факт има негативен ефект  върху качеството на  медицинско обслужване в извънболничната, както и в болничната медицинска помощ.

Комисията се обедини около становище за разширяване на предоставяните, съобразени с климатичните условия и минералните води в областта, здравни грижи, с оценката, че потенциалът за подкрепа на рехабилитацията и рекреацията на болните все още не е използван в пълна степен.

В доклада до министъра на здравеопазването се отбелязва и необходимостта от създаване на условия и адекватно ресурсно обезпечаване на изпълнението на националните и регионални стратегии, програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето.

  


Dostypno Za Vas