170320194.jpg

На проведеното днес извънредно заседание на Областната епизоотична комисия, бяха обсъдени и приети мерки за недопускане на заболяването на територията на област Пазарджик.

Заседанието беше председателствано от зам.-областният управител Йордан Кожухаров, присъстваха директорите на ОДБХ, РЗИ, РДГ, РДПБЗН ОД „Земеделие“, представители РИОСВ и на ОДМВР Пазарджик, собственици на ферми за отглеждане на свине в региона. 15 са регистрираните огнища на Африканска чума по свинете в България. Засега в региона, за радост,  няма установен случай на заболяването. В областта към момента има 5 индустриални ферми с по над 1000 прасета и 12 ферми тип „А“, намиращи се най-вече на териториите на общините Пазарджик и Пещера. Областната епизоотична комисия ще продължи дейността си с ежеседмични заседания. Следващото ще бъде във вторник от 10,30 часа в Областната администрация.

 

Мерки за недопускане /предотвратяване/ на заболяването „Африканска чума по свинете“ /АЧС/ на територията на област Пазарджик

 • Във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете в Република България, в срок до 23.07.2019 г. кметовете на общини на територията на област Пазарджик да организират и проведат информационна кампания, както следва:

- чрез разпространение срещу подпис на информационни материали ( информационен лист и брошура) в населените места;

- чрез разлепване на информационни плакати в сградите на кметствата и други обществени места.

 • В срок до 14:00 ч. На 23.07.2019 г. кметовете на общини на територията на област Пазарджик писмено да докладват на Областния управител за извършената информационна кампания.
 • Решението да бъде сведено до знанията на кметовете на общини на територията на област Пазарджик и общинските епизоотични комисии – за изпълнение.
 1. Да се приведе ОДБХ Пазарджик в състояние на повишена епизоотична готовност.
 2. Извършване на проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти (промишлени, фамилни ферми и обекти за отглеждане на свине, предназначени само за лични нужди), регистрирани на територията на съответната ОДБХ и актуализиране на данните в Интегрираната информационна система – ВетИС на БАБХ. Извършване на засилен клиничния надзор за АЧС в тези обекти. При всяко съмнение за АЧС да бъдат вземани проби, които да се изпращат в НДНИВМИ за изследване.
 3. Извършване на съвместни проверки от местната власт и МВР на свиневъдни обекти, нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарно медицинската дейност. Данни за наличието на такива обекти се подава от кметовете на населените места. Особенно внимание и приоритет на проверките да са обекти с животни за разплод.

В срок до 26.07.2019 г. да бъдат изготвени и представени на директора на ОДБХ-Пазарджик списъци на наличните за отглеждане животни-свине с обект „Заден двор“ за лична консумация. Кметовете на общините да разпоредят на кметовете на населените места незабавно да бъдат изготвени  и представени тези списъци.

 1. Кметовете на общини да определят със заповед терени за загробване на умрели или принудително убити животни. Да се предвидят такива терени и в близост до фермите за отглеждане на свине.
 2. Кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да не допускат отглеждането на неидентифицирани свине в нерегистрирани обекти и обекти неотговарящи на мерките за биологична сигурност.
 3. Поставяне на специални кошове за хранителни отпадъци по паркинги и места за почивка, които се използват от МПС идващи от или преминаващи през Румъния.
 4. Собствениците отглеждащи свине в личните дворове своевременно да  уведомяват регистрираните ветеринарни лекари, кмета на населеното място или официалният лекар в съответната община при  случаи на заболявания на животните с признаци за АЧС.
 5. Засилени проверки от страна на пътна полиция за нерегламентиран превоз на живи животни.
 6. При нужда органите на МВР да съдействат за установяване на произхода на неидентифицирани животни в нерегистрирани обекти на територията на областта.
 7. Собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за охраната и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащи транспортни средства. Същите да извършат актуализация на   наличните животни  в регистъра  на обекта и ВетИС на БАБХ. Да не закупуват животни от нерегламентирани търговци, неидентифицирани животни и животни без придружителни документи /Ветеринарно медицински свидетелства/ доказващи произхода им и здравния им статус.
 8. Служителите на ДГС, ДЛС и представителите на ЛРС да подават информация до Общинските Ветеринарни служби за констатирани случаи на промяна в поведението или смъртност на възприемчивите към АЧС диви свине. От всяко намерено умряло или отстреляно прасе да се вземат проби за изследване за КЧС и АЧС. При промени в органите на отстреляните животни, характерни за АЧС, незабавно да уведомят в ОДБХ Пазарджик.

13. Регистрираните ветеринарни лекари,  осъществявайки лечебна дейност  в населените места  на територията на ветеринарните си участъци, стриктно да следят за признаци на АЧС при заболели животни, своевременно да информират ОВС/ОДБХ за всеки възникнал съмнителен за АЧС случай и да предприемат необходимите действия за предотвратяване разпространението на заболяването.

Министерство на земеделието, храните и горите подготви специален клип с информация за заболяването.  


Slice