26082019.jpg

Областният управител Стефан Мирев присъства на Първа копка на проект "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на село Лесичово.

Стефан Мирев поздрави ръководството на общината за работата по проекта и допълни, че той е част от цялостния процес по управлението на отпадъците в нашия регион. Процес, който е задължителен за всички общини и държави в ЕС и гарантира спиране на неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. Лесичово е една от първите общини в региона, която успешно стартира реализацията на проекта за рекултивация и закриване на общинското си депо, каза областният управител Стефан Мирев и пожела успешна работа на фирмата изпълнител.

Благодарности към всички, които имат принос за стартирането на проекта, отправи кметът на Лесичово Серьожа Лазаров. Той допълни, че това е поредният спечелен проект на общинска администрация и се надява фирмата изпълнител да приключи планираните дейности успешно и в срок.

Закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо има за цел да преустанови неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда, след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели осигуряването на защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Реализацията на предложението не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.  Целта на инвестиционното предложение е възстановяване и рекултивация на нарушена територия от дългогодишната експлоатация на общинското депо за неопасни отпадъци на община Лесичово. Необходимостта от изработване на инвестиционното предложение е във връзка със задължението на Община Лесичово да закрие общинско депо за битови отпадъци след започване експлоатация на „Регионална депо за неопасни отпадъците - регион Пазарджик“.

Проектът ще се реализира на четири етапа. Планираната продължителност на работа на строителната площадка е 125 календарни дни. Проектът се финансира от ПУДООС и е на обща стойност над 500 000 лв.  


Dostypno Za Vas