120420195.jpg

Заместник областният управител Петър Белчев председателства днешното заседание на  Комисията по заетостта, на което беше утвърдена Методика за оценка на подадените предложения за включване в регионалната програма за заетост на област Пазарджик 2019. Назначена от областния управител комисия ще оценява постъпващите от общините предложения на обща стойност 429 434 лева.

Това предполага възможност за заетост на до 97 лица за срок от 6 месеца, на пълно работно време. Регламентът позволява срокът на заетостта да се намали до 3 месеца и до непълен работен ден от 6 часа, което дава възможност за участие на още по-голям брой безработни лица – в рамките на определената за областта квота. Целеви групи на регионалната програма за заетостта: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания;  продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

На общините е указан срок до 18 април 2019 година да изготвят и представят предложенията си, въз основа на които ще се изготви проект на регионалната програма за заетост на област Пазарджик. Комисията по заетостта реши да проведе на 25 април 2019 година заседание, на което да приеме регионалната програма в окончателния и вид, в който ще бъде представена на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване. Срокът на изпълнение на програмата е до 31.12.2019 г.

На днешното заседание бяха обсъдени и резултатите от проведено в периода февруари-март 2019 година проучване сред работодателите от област Пазарджик относно потребностите от работна сила. В проучването са взели участие 83 работодатели, които представляват 68% от извадката.

От проведения преглед и анализ на резултатите от проучването могат да бъдат изведени няколко основни изводи. Първо, като необходими и важни, според работодателите, се открояват Уменията за самоконтрол и дисциплината и Уменията за работа под напрежение, като към тях се добавя и умения за общуване на официалния български език. Второ, налице е тенденция за стабилизиране на заетостта – работодателите изпитват недостиг, основно, от квалифицирани кадри и поради това се стремят да защитят заетите работни места от конкуренцията, предлагайки постоянна заетост, на пълен работен ден, и не предвиждат, в мнозинството си, промени в броя на заетите. Трето, половината от прогнозираните работни места през следващите шест месеца ще е в областта на дърводобива и дървопреработването. Нови работни места ще се откриват за шофьори и преводачи. Четвърто, през следващите 3-5 години половината от потребните специалисти със средно образование ще са в сферата на производствените технологии на преработващата промишленост – дървесина, хартия, пластмаси, стъкло, както и в производството на текстил, облекло, обувки и кожи, а така също и на храни. Пето, повече от половината от потребните работници без специална квалификация през следващите 12 месеца са в селското, горското и рибното стопанство.  


Dostypno Za Vas