12072023.jpg

Една от добрите идеи: Магистратура за цифрово земеделие, предстои да бъде осъществена, вече има разработена програма.

 

Мащабен международен проект с участието на редица български институции, неправителствени организации и представители на бизнеса очерта пътя на иновациите в аграрния и хранителния сектор. Дейностите започнаха през 2018 година и приключиха през май 2023 година. Един от водещите партньори в проекта и единствената организация от България, която участваше на европейско ниво, бе Областната администрация в Пазарджик. А основна роля за успешното осъществяване на набелязаните цели имат експертите Любов Тренкова, Гергана Калоянова, Мария Ловчинова. Главната цел на проекта беше да популяризира, да изследва и да направи работещо внедряването, вграждането на високите технологии в сферата на селското стопанство. Водещ партньор и координатор бе Регионалното министерство на земеделието, животновъдството, рибарството и устойчивото развитие на Андалусия (Испания). Редом с него дейно участие взеха и останалите партньори – Областния съвет на регион Долината на Лоара (Франция), Университета по приложни науки на Сейнайоки (Финландия), ART-ER – неправителствена организация от регион Емиля Романя (Италия), Южно-трансдунавската регионална агенция за иновации – неправителствена организация (Унгария), Областния съвет на провинция Лимбург (Нидерландия) и Областната администрация в Пазарджик.

 

“Новата стратегия за растеж на ЕС, осигурена от Зеления пакт и Цифровата програма, има отражение върху селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, който трябва да може да отговори на този двоен зелен и цифров преход – разказва Любов Тренкова от Областната администрация в Пазарджик. – Цялата верига на стойността в агро-хранителния отрасъл ще трябва да е съобразена също и със стратегията „от фермата до трапезата“ за по-справедлива, по-здравословна и по-щадяща околната среда хранителна система, и със Стратегията за биологичното разнообразие, която касае основните причини за загуба на биологично разнообразие.

 

Oбластните администрации ще имат роля в насърчаването на цифровите и устойчиви иновации в аграрния и хранителния сектор, като работят за подобряване на прилагането на инструментите на регионалната политика. За тази цел спомага обменът на опит, идеи и добри практики с други подобни организации от ЕС с по-добро ниво на развитие в това отношение. Така бе създаден проект Regions 4FOOD“.

 

Основна цел на проекта бе обмен на опит и прилагане на добри практики с цел внасяне на подобрения в регионалните стратегии и политики, във връзка с иновациите в агро-хранителния сектор. Главни дейности пък бяха анализ на текущото състояние на иновациите в сектора, набелязване на възможни мерки и действия за подобрение и търсене на възможности за финансирането им. Обмен на опит е направен в редица области – иновации в земеделието, хранителното производство и услугите в рамките на хранителната верига, разработване на план за действие за внедряване на избрана иновация по примера на някой от другите партньори.

 

“За насърчаване на иновациите в селскостопанския и хранителния сектор, а оттук и за напредъка и растежа в тези отрасли, всеки партньор по проекта определи свой политически документ, който да бъде подобрен – описва дейностите Любов Тренкова. – За област Пазарджик това беше Областната стратегия за развитие 2014-2020г., но тъй като по време на изпълнението на проекта се въведе и нова регионална стратегия, Областната администрация в Пазарджик направи предложения за включване на мерки за иновации в селското стопанство и хранителния сектор и в нея и тези предложения бяха одобрени от управляващия орган.

 

Преди тези действия обаче, направихме задълбочени анализи на състоянието на двата отрасъла по отношение на нововъведения и цифровизация, анкетирахме фермери и производители на храни за пречките пред развитието им и искахме предложенията им. Освен това на всеки 6 месеца провеждахме срещи с техни представители и с териториалните институции в тази област, с представители на Аграрния университет Пловдив и филиала в Пловдив на Технически университет – София, както и с неправителствени организации с дейност в агро-хранителния бранш. По този начин беше стимулирано по-интензивното сътрудничество с различни заинтересовани регионални партньори с цел обединяване на усилията за по-адекватни мерки на политиките“.

 

Така в Пазарджик бе проведен информационно-обучителен семинар с демонстрация на тема: „Приложими иновации в растениевъдството за земеделските стопанства“. След края на теоретичната част бе осъществено посещение на една от демонстрационните метеорологични станции, които неправителствената Фондация „Земята – източник на доходи“ е направила по примера на партньора от град Нант във Франция по проекта.

 

Важен и интересен акцент в проекта беше и аграрното образование. Интересна идея, по която работиха експертите в рамките на проекта, бе разкриване на магистърска програма в сферата на цифровото земеделие.

 

“За стимулиране на интереса и привличане на младите да развиват цифрово земеделие работихме с Агрономически факултет на Аграрния университет – Пловдив за въвеждане на магистърска програма по примера на партньора ни по проекта от Андалусия. За съжаление, нямаше достатъчно интерес от страна на студентите, но програмата е готова и одобрена, като има идеи тя да бъде допълнително разширена, за да стане по-атрактивна“ – споделя Любов Тренкова.

 

В изпълнение на плана за действие по проект Regions 4FOOD Областният съвет за развитие със свое решение създаде Комисия за иновации в агро-хранителния сектор. Тя е консултативен орган към областния управител за определяне, организиране и провеждане на политиката по иновации в сектора на регионално ниво.

 

“За да останат трайни тези връзки между заинтересованите партньори в бранша, към Областния съвет за развитие за област Пазарджик беше създадена Комисия за иновации в агро-хранителния сектор, наречена накратко АГРИФокус – припомня още Любов Тренкова. – Основна нейна цел е чрез дискусионни срещи с представители на институциите от област Пазарджик, работещите в сферата на селското стопанство и храните, и с представители на университети (Аграрния университет Пловдив и филиала в Пловдив на Техническия университет в София) и Фондация „Земята – източник на доходи“, да извършваме задълбочени анализи на сектора в доклади, от които да бъдат извлечени препоръки за възможни мерки и действия, които да се представят пред управляващите органи на двете главни стратегии за развитие на региона през новия програмен период: Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР 2021-2027 г. и Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2021-2027 г. С такива мерки ще се цели насърчаване и финансиране на иновации и цифрови решения в агро-хранителния сектор.

 

На заключителната конференция по проекта бяха поканени представители на Европейската комисия, на които бяха предоставени препоръки от опита на всеки от партньорите в хода на изпълнението на дейностите. По този начин този опит ще бъде взет предвид при формулирането на бъдещи политики и мерки за подкрепа в сектора на европейско равнище, а работата ни получи много висока оценка от европейските експерти.

 

В резултат на сътрудничеството ни с партньорите по проекта възникна идея за нов съвместен проект, този път за обмен на опит с цел насърчаване на устойчивото развитие на туризма и културните дейности в т.нар. аграрни зони с глобална значимост (GIAS, по класификацията на FAO), който предстои да бъде оценен на втора фаза от финансиращата програма Интерег – „Средиземно море“. За пилотни зони в нашия район се предвижда да бъдат включени розопроизводителни общини в областите Пазарджик и Пловдив“.

 

Настоящият областен управител Трендафил Величков също отчита, че проектът Regions 4FOOD е успешен: “През тези години бяха направени много неща. Смея да твърдя, че ние, като хора, представляващи България, заедно с колегите от Аграрния университет, подобаващо защитихме честта на България. Предложихме няколко иновативни продукта, успяхме да презентираме много наши производители, включително и уникални производства. И работещите по проекта специалисти от Областната администрация и Аграрния университет направиха реални постъпки за участие в следващо такова общоевропейско изследване. Надявам се, че ще бъдем одобрени, тъй като заради работата на нашите колеги отношението към нас от Областната администрация в Пазарджик и към Аграрния университет е много добро, бих казал – почтително, от всички европейски партньори, които имаме. Надявам се в следващия проект ние да можем да покажем уникалното в нашия регион – изцяло от страната и по-специално от област Пазарджик, да покажем нашите уникални производства и производители, методите, които те използват“ – казва още Величков.  


Dostypno Za Vas