Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” EООД, гр. Пещера

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване, канализация и строителство" EООД, гр. Пещера


Основанието за създаване на Асоциация по ВиК - чл. 198б, ал. 2 от Закона за водите, където е казано, че управлението на В и К системите се осъществява от асоциацията по В и К, в която участват държавата и една или повече общини, когато собствеността на В и К системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините.

Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел, възникнало по силата на Закона за водите. Тя не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба. Дейността на асоциацията е насочена към постигане на следните цели: 1. устойчиво използване на водите и опазването им; 2. съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията; 3. осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора за спазване на договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Членове – държавата и община Пещера

Органи на управление:
Председател - Областният управител на област с административен център Пазарджик, като представител на държавата и Общо събрание с членове – Областният управител и кметът на община Пещера

Седалище:
4400 Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф”№ 2, 
тел: (034) 44 24 48, факс (034) 44 23 38
Е-mail: @
Булстат: 17288819

Административно обслужване:
от понеделник до петък от 9:00ч. – 17:30ч.

Приемни дни на г-жа Валентина Кайтазова - Председател на Асоциацията по ВиК
Всеки първи вторник на месеца от 11.00 часа

Dostypno Za Vas